Kindergeld - wniosek o zasiłek rodzinny w Niemczech

Oczywiście nikt z rodziców nie będzie patrzył na wychowanie swoich pociech przez perspektywę ekonomii. Jednak każdy doskonale wie, że edukacja dziecka, choć daje wiele satysfakcji, jest kosztowna. Nic dziwnego, że rządy mając tego świadomość, wspierają rodziców finansowo. Również w Niemczech posiadając odpowiednie dokumenty, można starać się o zasiłek rodzinny tzw. Kindergeld. U nas uzyskasz wszelką, kompleksową pomoc w tym zakresie. Nasza firma pomoże w wypełnieniu wniosku, ale także dokona analizy dokumentacji. Będzie także odpowiedzialna za  koordynację sprawy do uzyskania decyzji i pieniędzy dla Twoich dzieci. W trakcie postępowania odpowiadamy na listy i pytania ze strony Familienkasse. Monitorujemy przebieg opracowania wniosku i w końcu sprawdzamy otrzymaną decyzję. Jeżeli decyzja byłaby niekorzystna, wówczas sprawdzamy możliwości odwołania i jeżeli jest możliwość, prowadzimy postępowanie odwoławcze. Zainteresowanych naszą pomocą prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Dokumenty do Kindergeld? Wniosek w Familienkasse Sachsen? Od czego zacząć

Aby zdobyć Kindergeld w Niemczech, na początku należy zgromadzić wymienione niżej dokumenty. Następnie telefonicznie lub korespondencyjnie zamówić nasze formularze/dokumenty do Kindergeld. Jeżeli mieszkasz w okolicy możesz także odwiedzić nas w naszych biurach. W innym wypadku pozostaje niestety raczej kontakt telefoniczny bądź e-mail. Mimo wszystko również w takim wypadku jesteśmy w stanie dochować wszelkich formalności. 

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku o rodzinne z Niemiec?

Do rozpatrzenia wniosku i udowodnienia prawa do Kindergeld konieczne będą liczne dokumenty. W zależności od sytuacji urząd może mieć różne wymagania. Żeby ułatwić rozeznanie w dokumentach podzieliliśmy je ze względu na instytucje, w których można je uzyskać. Aby uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec, należy zgromadzić:

 • dokumenty do Kindergeld pracodawcy:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu (tzw. Arbeitgeberbescheinigung),
  • kserokopię rocznej karty podatkowej (tzw. Lohnsteuerbescheinigung) - jeżeli została już wydana,
  • kserokopię wyciągów z wynagrodzenia (tzw. Lohnabrechnung),
 • dokumenty do Kindergeld potwierdzające miejsce pobytu w Niemczech (jeżeli są):
  • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (tzw. Anmeldung),
  • kserokopię umowy najmu mieszkania,
  • dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie w Niemczech.
 • dokumenty do Kindergeld z Finanzamt:
  • zaświadczenie o nieograniczonym obowiązku podatkowym,
 • dokumenty (w tym dzieci) do Kindergeld z urzędów z Polski:
  • zaświadczenie o stanie rodziny (tzw. Familienstandsbescheinigung),
  • dokumenty potwierdzające numery PESEL dzieci i wnioskodawców,
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące),
  • wyrok sądu o rozwodzie (w przypadku rozwodników),
  • aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) odpisy aktów urodzenia dzieci (na druku unijnym),
  • kserokopię decyzji w sprawie świadczenia 500+ (wraz z tłumaczeniem),
 • inne dokumenty potrzebne do Kindergeld:
  • uzupełniony druk danych (nasz formularz),
  • podpisany druk umowy zlecenia,
  • zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat),
  • zaświadczenie A1 (tylko w przypadku osób delegowanych do Niemiec),

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech:

 • dokument do Kindergeld potwierdzający rejestrację firmy (tzw. Gewerbeanmeldung),
 • ewentualnie dokument potwierdzający wyrejestrowanie firmy (tzw. Gewerbeabmeldung),
 • kserokopie ostatniego zeznania podatkowego złożonego w Niemczech,
 • kserokopie wystawionych rachunków przychodowych,
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w Niemczech.

Warte uwagi:

W niektórych sytuacjach wymagane mogą być dodatkowe zaświadczenia i druki. Przegląd niektórych dokumentów koniecznych do Kindergeld znajdziesz również w innym naszym tekście. Szczególnie dużo pytań ze strony Familienkasse Sachsen dotyczy również nieograniczonego obowiązku podatkowego. Tę kwestią rozwijamy jednak w pytaniu nieco niżej.

Jaki jest okres składania i rozpatrywania wniosku?

Czas oczekiwania na decyzje może być bardzo różny. Decyzja może przyjść już po 2 tygodniach. Czasem jednak warto uzbroić się w cierpliwość, gdyż rozpatrywanie wniosku w pewnych okolicznościach może potrwać. Nie ma tu reguły. Dokumenty na Kindergeld w przypadku Polaków trafiają do Familienkasse Sachsen. W wymienionym urzędzie oceniana jest rzetelność i wiarygodność przedstawionych informacji. Wszystkie dokumenty do zasiłku rodzinnego Kindergeld sprawdzane są bardzo skrupulatnie. W przypadku wątpliwości kasa rodzinna może poprosić o dodatkowe zaświadczenia i druki. Bez nich nie wyda decyzji pozytywnej w sprawie rodzinnego. Żeby skrócić czas oczekiwania istotne będzie więc szybkie ich dostarczenie. W przypadku gdy są one w języku polskim, warto będzie dosłać również tłumaczenie uwierzytelnione.

Obecnie o zasiłek rodzinny w Niemczech można złożyć wniosek o 6 miesięcy wstecz. Jednak w pewnych okolicznościach posiadając odpowiednie dokumenty będzie można się starać o Kindergeld za okres wcześniejszy. 

Ile wynosi rodzinne w Niemczech?

Od 2023 roku wysokość świadczenia rodzinnego z Niemiec wynosi 250 euro na każde dziecko.

Wymieniona wyżej kwota to wysokość zasiłku wypłacana miesięcznie.

Świadczenia rodzinne nie są opodatkowane. Po przyznaniu rodzinnego z Niemiec na podany rachunek bankowy zostanie przelana cała wyżej wymieniona kwota. Jednak w przypadku prawa do świadczenia 500 plus w Polsce wymienione wyżej kwoty będą pomniejszone. Na podstawie koordynacji świadczeń pobrany w Polsce zasiłek zostanie odjęty od rodzinnego w Niemczech.

Nietrudno się domyślić, że kwoty świadczenia wypłacanego w przeszłości były mniejsze. Tutaj można znaleźć informację, ile wynosiły i jak zmieniały się na przestrzeni lat. We wspomnianym tekście widać jak na przestrzeni lat rosły wysokości niemieckiego świadczenia. Z kolei tutaj podajemy dokładne daty wypłaty Kindergeld. Z przytoczonego tu tekstu sprawdzisz dokładne daty wypłaty Kindergeld w Twoim przypadku w 2021 roku. 

2023
Kiedy, na które dzieci i jak długo otrzymam zasiłek Kindergeld?

Kindergeld w Niemczech można otrzymać na dzieci do 18 roku życia. Podstawowym warunkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi. Jednak wielu przypadkach niemieckie rodzinne (w przeciwieństwie do świadczenia 500 plus) będzie wypłacane, również wychowankom pełnoletnim. Świadczenie z Niemiec będzie przyznane dziecku, które ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione będą następujące przesłanki:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo,
 • dziecko znajduje się w okresie przejściowym (ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna)
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować nauki ze względu na brak miejsc,
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy,
 • dziecko jest niepełnosprawne.

Niemieckie rodzinne może być wypłacane do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. W takiej sytuacji dziecko powinno kontynuować naukę ukierunkowaną na uzyskaniu konkretnego zawodu. Pod tym pojęciem należy rozumieć szkołę ogólnokształcącą, zawodową lub studia. Wymiar nauki w takiej placówce powinien wynosić co najmniej 10 godzin tygodniowo. Więcej na temat dokumentów i Kindergeld dla dzieci pełnoletnich można znaleźć na naszym blogu.

Rodzinne z Niemiec wypłacane jest co miesiąc. Dokładne daty wypłat zależą od tzw. Kindergeldnummeru. Na temat terminów wypłaty Kindergeld informujemy na naszym blogu

Na co zwrócić uwagę składając wniosek o Kindegeld?

Przyszłym klientom uświadamiamy, że najistotniejsze są dokumenty do Kindergeld. Ważne jest ich właściwe dobranie. W przypadku braku zameldowania w Niemczech warto zwrócić uwagę na pewien ważny aspekt. Familienkasse Sachsen w takiej sytuacji może prosić o zaświadczenia potwierdzające tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Dokument będzie kluczowy dla uzyskania prawa do Kindergeld. Na istotne pytania dotyczące niniejszego tematu odpowiadamy na naszym blogu.

Zasiłek rodzinny w Niemczech uzyska każdy, kto dobrze i zgodnie z literą prawa wypełni wnioski. Urząd rozpatrując otrzymaną dokumentację może wysyłać korespondencję i prosić o wyjaśnienia. Ponieważ za zgodą wnioskodawcy bierzemy od niego pełnomocnictwo taka korespondencja powinna trafić do nas. Niestety mimo wspomnianego pełnomocnictwa w rzadkich przypadkach urząd może coś wysłać na Twój adres. Ważne, aby w takiej sytuacji jak najszybciej dostarczyć nam otrzymane listy. Ich przetrzymywanie i brak odpowiedzi mogą nieść za sobą przykre konsekwencje. Również braki w dokumentacji nie powinny skutkować brakiem odpowiedzi do Familienkasse. Kiedy jakiegoś dokumentu nie ma, trzeba poinformować o tym urząd. Ewentualnie zaproponować dosłanie innego wiarygodnego dokumentu lub dosłanie wymaganego w późniejszym terminie. 

Oczywiście, nie zawsze złożenie wniosku będzie owocowało decyzją pozytywną. W szczególnych sytuacjach Familienkasse (urząd wypłacający świadczenie) może odrzucić wniosek i wystawić decyzję negatywną. W takiej sytuacji konieczne może być złożenie odwołania. Odwołanie od decyzji powinno być uzasadnione i zawierać wymagane przez urząd dokumenty. Jeżeli zajdzie konieczność złożenia takiego odwołania, jest ono sporządzane w ramach zleconej nam usługi. Powinno być złożone w ciągu miesiąca od daty wydania decyzji negatywnej. W innym naszym tekście można znaleźć informacje o dokumentach i odwołaniu od decyzji w sprawie Kindergeld.

Od jakich czynników zależy czas, na jaki została wydana decyzja na Kindergeld?

Jak wspomniano już wyżej Kindergeld wypłacany jest dzieciom do i po 18 roku życia. By otrzymać świadczenie jeden z rodziców bądź opiekunów prawnych powinien: 

 • pracować w Niemczech

lub

 • pobiera świadczenia socjalne

lub

 • posiadać zameldowanie

lub

 • posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy.

W teorii do czasu jak te warunki zostają spełnione Kindergeld powinien być wypłacany. Rzeczywistość bywa jednak inna. Dokumentem nadającym prawo do Kindergeld jest decyzja, która obejmuje krótsze i dłuższe okresy. W związku z tym wiele osób zastanawia się, na jaki czas będzie wydana decyzja. Czas, na jaki świadczenie zostanie przyznane, będzie zależał głównie:

 • od czasu zatrudnienia,
 • rodzaju umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony)
 • wieku dzieci,
 • sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

Decyzji na dłuższy okres może spodziewać się osoba od dawna pracująca w Niemczech. Decyzja w przypadku młodszych dzieci również powinna być dłuższa niż w przypadku dzieci powyżej 18 lat. Więcej o czynnikach wpływających na długość wystawionej decyzji przeczytasz na blogu. 

Na co koniecznie zwrócić uwagę pobierając Kindergeld?

Zadaniem niniejszego tekstu jest oczywiście odpowiednie przygotowanie dokumentów, aby złożyć wniosek na rodzinne w Niemczech. Jednak zanim otrzymasz Kindergeld warto, abyś już teraz zapoznał się z obowiązkami, które ciążą na świadczeniobiorcy. Pamiętaj, że pobieranie Kindergeld to nie tylko przywilej, ale także pewne zobowiązania względem Familienkasse. Bywa, że osoby, które pobierają rodzinne z Niemiec, nader często o tych obowiązkach zapominają. Niekiedy są ich po prostu nieświadomi. Jednak nawet pobierając Kindergeld koniecznie powinieneś zadbać o niektóre dokumenty, dochowywać terminów itp. By uniknąć przykrych konsekwencji, warto być świadomym. Poniżej postanowiliśmy przedstawić cztery najistotniejsze naszym zdaniem kwestie na ten temat. 

1. Obowiązkowo zawiadamiaj Familienkasse o wszystkich zmianach

Każdy, kto otrzymuje zasiłek na dziecko, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Obowiązek zgłaszania zmian wynika z §68 EStG, czyli przepisów podatkowych (Einkommensteuergesetz). Na każdej decyzji można przeczytać, że naruszenie tego obowiązku może stanowić wykroczenie administracyjne lub przestępstwo kryminalne. Tym bardziej warto mieć to na uwadze, gdyby wskutek takiego zaniedbania doszło do nadpłaty świadczenia. W związku z tym np. kończąc pracę w Niemczech, powinno się zawiadomić o tym fakcie urząd. Winno się dosłać dokumenty, które wskażą dokładną datę zakończenia pracy. Warto także zgłosić pobrane w Polsce świadczenie 500 plus. Jak wiadomo rozwód, separacja, również mogą zmienić prawo do Kindergeld. Istotne zatem będzie zgłaszanie takich sytuacji do Familienkasse. Kiedy niezgłoszenie zmiany może oznaczać zwrot pobranego świadczenia? Jakie dokumenty będą potrzebne i jak wypłyną one na uzyskany już Kindergeld? O tym przeczytasz na blogu. 

2. Koniecznie składaj wniosek o 500+ w Polsce

Wyżej już wspomnieliśmy, że powinno się zawiadamiać Familienkasse o otrzymaniu prawa do 500 plus. Pracujący w Niemczech lub współmałżonkowie powinni pamiętać także, by złożyć wniosek o świadczenie 500 Plus. Jeżeli dzieci nie ukończyły 18 lat takie wnioski powinny być składane za każdy okres rozliczeniowy.
Przypominamy, że świadczenia rodzinne podlegają przepisom koordynacji. Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma to państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. Jeżeli tylko jeden z rodziców pracuje, to świadczenia wypłaca kraj, w którym opiekun pracuje. Decyzja o świadczeniach 500+ jest istotnym dokumentem do Kindergeld. Niezłożenie wniosku na 500 plus w terminie może oznaczać zwrot nadpłaty rodzinnego z Niemiec. Warto zatem o tym pamiętać również w 2021 roku. Szerzej ten temat rozwijamy tutaj.

3. Reaguj na korespondencję z Familienkasse

Familienkasse raz na jakiś czas wysyła tzw. Fragebogen, czyli ankietę sprawdzającą dalsze prawo do świadczenia. Również, kiedy dzieci kończą 18 lat urząd wysyła nowy wniosek. Brak odpowiedzi może skutkować zatrzymaniem prawa do Kindergeld i koniecznością zwrotu części świadczenia. Temat ankiet sprawdzających prawo do Kindergeld szerzej rozwijamy w innym wpisie.

4. Po śmierci świadczeniobiorcy zawiadom Familienkasse

Rodzice i opiekunowie dzieci będą musieli zgłosić również fakt śmierci wnioskodawcy pracującego w Niemczech. Familienkasse nie zaprzestanie sama wypłaty świadczenia. Jeżeli dziecko uzyska prawo do renty sierocej, powinno mieć także prawo do świadczenia Kindergeld z Niemiec. Do Familienkasse oczywiście trzeba będzie przedłożyć odpowiednie dokumenty, które na nowo pomogą ustalić prawo do Kindergeld. Więcej na temat rodzinnego z Niemiec dla pobierających rentę można oczywiście przeczytać na naszym blogu.

Co obejmuje cenę naszej usługi?

Dokładny nasz cennik można znaleźć na naszej stronie. W zależności od wieku dzieci oraz formy zatrudnienia pracowników wniosek może być mniej lub bardziej skomplikowany. W związku z tym inna jest cena, gdy wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeżeli wnioskodawca jest samozatrudniony, czyli prowadzi Gewerbe, cena jest wyższa. Więcej zapłacą Państwo również, kiedy składany jest wniosek na dzieci pełnoletnie. Otrzymujemy sporo zapytań, jakie działania kryją się pod naszą usługą. W związku z tym opisujemy je poniżej:

 1. Sprawdzamy otrzymane dokumenty do Kindergeld.
  Po otrzymaniu dokumentów sprawdzamy je. Jeżeli wyłapiemy jakieś błędy, które mogą wpłynąć na decyzję urzędu, zostajesz poproszony o ich poprawienie.
 2. Przekazujemy fragmenty dokumentacji do tłumaczenia.
  Powierzamy tłumaczowi wybrane fragmenty dokumentów w języku polskim niezbędne do Kindergeld. Opłata za tłumaczenie to oddzielna opłata, którą pobiera tłumacz. Mogą Państwo oczywiście we własnym zakresie przetłumaczyć wybrane fragmenty dokumentacji.
 3. Sporządzamy wniosek.
  Wypełniamy wymagane druki i dołączamy dokumenty do Kindergeld. Robimy to na podstawie uzyskanych informacji. Wniosek przesyłamy do urzędu zazwyczaj drogą elektroniczną (lub w niektórych sytuacjach za pomocą tradycyjnej poczty).
 4. Koordynujemy sprawę w urzędzie.
  Bierzemy od Państwa pełnomocnictwo. Dzięki niemu wszelka korespondencja w sprawie powinna trafiać do nas. Dbamy o to, by odpowiedzi trafiły do urzędu we właściwym czasie, z wymaganymi dokumentami. Jednak dostarczenie wymaganych dokumentów do nas jest w gestii Państwa.
 5. Sprawdzamy otrzymaną decyzję.
  Po otrzymaniu decyzji wydanej przez Familienkasse sprawdzamy, czy wszystko jest, jak być powinno.

Jeżeli decyzja jest poprawna, nasza usługa się kończy. W razie wystąpienia błędów lub nieścisłości sprawdzamy możliwość odwołania. Jeżeli jest ono zasadne, odwołujemy się w ramach tej samej, wcześniejszej opłaty. Należy jednak pamiętać, że sporządzenie odwołania może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

Poznaj pomocne video!

Poznaj 4 fakty, które mogą Cię zainteresować, jeżeli pobierasz Kindergeld.

Inne pytania?

Temat Kindergeld i niezbędnych dokumentów na pierwszy rzut oka może wydawać się obszerny i zawiły. Dodatkowo od wszystkiego mogą być wyjątki. Są rodziny po rozwodach, prawni opiekunowie itp. Zdajemy sobie sprawę również, że kompletując dokumenty możesz mieć pytania. Zachęcamy do lektury naszego bloga, gdzie staramy się opisywać różne sytuacje i dokumenty związane z Kindergeld.