Praca i życie w Niemczech

Jak ściągnąć zasądzone alimenty na dziecko?

Po rozstaniu i prawomocnym rozwodzie osoba pod opieką którego pozostaje dziecko ma prawo oczekiwać ze strony drugiego rodzica pomocy w wychowaniu dziecka, ale przede wszystkim terminowo płaconych, zasądzonych alimentów. Jeśli jednak jeden z rodziców uchyla się od płacenia na dziecko zaległe alimenty może pomóc wyegzekwować komornik sądowy. 

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Gdy rodzic zobowiązany do alimentacji nie płaci dobrowolnie świadczeń alimentacyjnych to w pierwszej kolejności należy skierować sprawę do komornika sądowego, który będzie próbował je wyegzekwować. Komornik poprosi o prawomocny wyrok sądu lub ugodę zawartą przed sądem. Dokument musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tylko wówczas stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji. Komornik może dochodzić zaległości tylko na podstawie dokumentów. Nie może się podjąć dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na podstawie ustnej umowy pomiędzy rodzicami czy też deklaracji słownej jednego z rodziców. 

 

Jakie dokumenty przygotować dla komornika?

Aby komornik mógł wykonać powierzone mu zadanie oprócz wspomnianych wyżej dokumentów należy mu również przekazać wszelkie informacje na temat nierzetelnego rodzica, które mogą pomóc w skutecznej egzekucji. Pracę komornikowi ułatwią następujące informacje:

  • miejsce pobytu i pracy rodzica, 
  • stan majątkowy,
  • źródło utrzymania,
  • wartościowe przedmioty materialne, w których dłużnik jest posiadaniu.

Im więcej komornik otrzyma informacji o dłużniku, tym szybciej i skuteczniej może odzyskać zaległości alimentacyjne.

Pierwszym krokiem komornika jest zajęcia wynagrodzenia za pracę. Jeżeli jest to umowa o pracę, komornik – w przypadku egzekucji w postępowaniu alimentacyjnym – może potrącić maksymalnie 60 % wielkości wynagrodzenia. W przypadku umów cywilnoprawnych komornik może potrącić całą kwotę, chyba że umowa zlecenia czy o dzieło jest jedynym źródłem dochodu dłużnika. Jeśli taka umowa została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest wypłacane w stałych okresach – wówczas obowiązują takie same limity jak w przypadku pracy na etat.

W wyjątkowych sytuacjach egzekucja może być wykonana także z renty lub emerytury. Również w takich wypadkach występuje limit 60% z najniższego świadczenia.

Jeśli komornik w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania nie zdoła wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, egzekucje uznaje się za bezskuteczną, a poszkodowany rodzic może uzyskać wsparcie finansowe od Państwa. W tym celu musi zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego.

 

Kiedy można otrzymać alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów, a prowadzona przez komornika egzekucja należności okazała się nieskuteczna. Niestety nie oznacza to jednak, że każdy rodzic, który ma problem z alimentami, ma prawo do tego świadczenia. Podstawowym warunkiem ich uzyskania jest bowiem spełnianie kryterium dochodowego. Wynosi ono na okres rozliczeniowy 2019/2020 800 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny. Pomoc ze strony funduszu alimentacyjnego jest jednak limitowana. Maksymalna wysokość alimentów które możemy otrzymać wynosi 500 zł nawet jeśli wyrokiem sądowym przyznane zostały wyższe świadczenia na dzieci.

 

Jak ściągnąć alimenty, jeśli dłużnik wyjechał za granicą?

Gdy dłużnik alimentacyjny wyjechał z Polski już po wydaniu wyroku zasądzającego alimenty egzekucja odbywa się w kraju Unii, w którym przebywa.

Procedurę należy w pierwszej kolejności rozpocząć od złożenia wniosku o stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia do sądu kraju, w którym dłużnik przebywa.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby wniosek był kompletny należy przygotować następujące dokumenty:

  • odpis wyroku sądu polskiego zasądzającego alimenty i inne dokumenty wskazujące na obowiązek dłużnika wobec dziecka jak akt urodzenia
  • zaświadczenie wystawione przez sąd polski, który wydał wyrok – jest to specjalne zaświadczenie wystawiane na potrzeby procedury

Dokumenty w języku polskim muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Koszty postępowania ponosi się samodzielnie. Przed wniesieniem wniosku można się zwrócić do sądu polskiego z prośbą o pomoc prawną i zwolnienie z kosztów co może oznaczać zwolnienie z opłaty za tłumaczenie przysięgłe.