Kindergeld

Niekorzystna decyzja na Kindergeld? Jak i kiedy się odwołać?

Największe starania nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt. Wnioskujący o rodzinne w Niemczech często mieli okazje przekonać się, że świadczenie nie zawsze jest przyznane. Składając wniosek o Kindergeld warto zebrać wymagane dokumenty, sprawdzić warunki, które należy spełnić, by otrzymać Kindergeld. Jednak by pomóc, poniżej opisujemy kilka ciekawostek związanych z odwołaniem. Informujemy, na co uważać w przypadku przyznania Kindergeld z Niemiec i świadczenia 500 plus w Polsce.

Decyzja negatywna na Kindergeld w Niemczech dla dzieci mieszkających w Polsce. Czy można się odwoływać?

Rodzic pracujący w Niemczech powinien nastawić się, że wniosek o Kindergeld z Niemiec może zostać odrzucony. Co wtedy? Czy jest szansa na odwołanie? Przede wszystkim należy zbadać powód odrzucenia decyzji. W sytuacji, gdy decyzja jest bezzasadna przygotować odwołanie, które należy złożyć w formie pisemnej, dołączając dokumenty. Uzasadnione odwołanie powinno zazwyczaj znaleźć się w urzędzie, który wydał wcześniejszą decyzję. W przypadku rodzin mieszkających w Polsce jest to Familienkasse Sachsen. Urząd ma obowiązek, poinformować nas o swojej decyzji. Może również prosić o dosłanie kolejnych dokumentów. Decyzji można się spodziewać nawet już po kilku tygodniach.

Niestety zdarza się, że urząd wymaga dodatkowych dokumentów lub informacji, wtedy kieruje stosowne pismo. Świadczeniobiorcy powinni bezwzględnie odpowiedzieć na korespondencję w podanym przez Kasę Rodzinną terminie. W przypadku gdy nie będziemy, mogli odpowiedzieć w podanym terminie, należy poinformować o tym urząd. W odpowiedzi podać powód naszego opóźnienia i poprosić o wydłużenie terminu. Każda wymiana pism z Familienkasse opóźnia wydanie decyzji. Zignorowanie korespondencji z Kasy Rodzinnej może skutkować decyzją negatywną.

Gdy zaistniał problem z ustaleniem przyczyny wystawienia decyzji negatywnej, warto skontaktować się z osobami kompetentnymi. Zawsze należy dokładnie sprawdzić decyzję. Może ona zawiesić wypłatę świadczenia lub także nakazywać zwrot już wypłaconego Kindergeld na dzieci.

Przyczyny odmowy przyznania rodzinnego z Niemiec mogą być przeróżne. Najczęstsze przyczyny odmowy Kindergeld to niedostarczenie wymaganych dokumentów lub brak nieograniczonego obowiązku podatkowego. Więcej na ten temat poniżej.

 

Jakie są formy decyzji na Kindergeld z Niemiec?

Urząd może, przy braku wątpliwości co do naszego zatrudnienia na terenie Niemiec, wydać decyzję.

Jeśli pracujemy na podstawie zaświadczenia A1, decyzja o Kindergeld może być wydana do momentu naszego oddelegowania. Krótkiej decyzji możemy się spodziewać również, gdy:

  • umowa z pracodawcą jest terminowa,
  • dziecko kończy naukę szkolną.

 

Jakie informacje są zawarte w decyzji?

W decyzji urząd informuje nas, na jaki okres wydano decyzje i jakich dokonano ewentualnych potrąceń. Zazwyczaj Familienkasse potrąca zasiłek rodzinny, który można otrzymać w Polsce. Kasa Rodzinna wyrówna nam pomniejszony Kindergeld, pod warunkiem, że w Polsce otrzymamy decyzje odmowne. Jeżeli w Polsce nie mamy prawa do świadczeń rodzinnych, należy się odwołać.

 

Co należy zrobić, gdy termin odwołania minie? 

Jeżeli termin odwołania minął i decyzja się uprawomocni mamy prawo ponownie złożyć wniosek o Kindergeld. W takim wypadku jednak nie otrzymamy zasiłku za okres, za który wydana była decyzja. W uzasadnionych sytuacjach można także prosić o przywrócenie terminu odwołania.

Po złożeniu odwołania (tzw. Einspruchsentscheidung) nie ma możliwości kolejnego odwołania. Decyzja jednak może być zaskarżona w sądzie finansowym (tzw. Finanzgericht) lub w sądzie socjalnym (tzw. Sozialgericht). Termin na wniesienie wspomnianej skargi zazwyczaj wynosi 30 dni od otrzymania decyzji odwoławczej.

Odwołanie jest dokładnie sprawdzane, dlatego też na decyzję możemy czekać nieco dłużej. W razie braku reakcji ze strony Kasy Rodzinnej w Niemczech można zapytać o stan opracowania. Należy jednak poczekać co najmniej 12 tygodni.

 

Brak zaświadczenia o nieograniczonym obowiązku podatkowym- odmowna decyzja o Kindergeld?

Aby, wnioskować o Kindergeld należy spełnić kilka warunków. Jeden z rodziców musi pracować w Niemczech i podlegać tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym można uzyskać na wniosek. Dobrze jest też przedstawić zameldowanie w Niemczech i dokumenty potwierdzające opłacania mieszkania. 

 

Dwie decyzje w sprawie Kindergeld w tym jedna negatywna?

Zdarza się, że wnioskodawca dostaje decyzję negatywną i mimo tejże decyzji uzyskuje prawo do Kindergeld. Oczywiście pomimo braku odwołania od wspomnianej decyzji.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy urząd rozpatruje wnioski na podstawie następujących przepisów:

  • BKGG – wówczas dla wydania decyzji pozytywnej istotne będzie stałe miejsce pobytu w Niemczech wnioskodawcy,
  • EStG – wówczas do przyznania świadczenia ważny będzie nieograniczony obowiązek podatkowy.

W sytuacji, kiedy jeden z wymienionych wyżej przepisów uniemożliwia wystawienie decyzji pozytywnej, wystawiona jest decyzja negatywna. W tym momencie prawo do świadczenia rozpatrywane jest na podstawie drugiego przepisu. W ostateczności dochodzi do sytuacji, kiedy wnioskodawca otrzymuje 2 sprzeczne decyzje. Wówczas, pomimo jednej decyzji negatywnej uzyskuje prawo do Kindergeld. Takie okoliczności np. bardzo często dotyczą kierowców zawodowych. Ze względu na specyfikację swojej pracy nie posiadają oni meldunku w Niemczech. Wówczas otrzymują Kindergeld na podstawie nieograniczonego obowiązku podatkowego.

 

Odrzucenie prawa do pełnej wysokości zasiłku Kindergeld ze względu na brak decyzji na polskie świadczenia

Od 1 lipca 2019 można w Polsce składać wniosek o „500 plus” także na pierwsze dziecko. Prawo do świadczenia mają wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody rodziny. Należy pamiętać, że świadczenia wypłacane na terenie Unii Europejskiej, podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń. Kasa rodzinna wypłacająca Kindergeld często potrąca 500+ i rodzinne. Jednocześnie informując, że nastąpi wyrównanie do pełnej kwoty po wykazaniu decyzji negatywnej z Polski. Jeśli nie posiadamy aktualnej decyzji odmownej, należy jak najszybciej złożyć wniosek. Niestety Polska nie wypłaca świadczeń wstecz tak jak robi to Familienkasse. Zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń rodzinnych z Polski nie będzie respektowane. Tylko decyzja stwierdzająca brak prawa do świadczeń zobowiązuje niemiecki urząd do wyrównania Kindergeld do pełnej wysokości.

 

Pełna wysokość zasiłku Kindergeld a brak decyzji na 500 plus. Co teraz?

Familienkasse nie jest w stanie wszystkim pobierającym Kindergeld obniżyć zasiłek o świadczenie wychowawcze z Polski. W lipcu 2019 zostały wprowadzone zmiany w programie 500+. Część interesantów otrzymała już prośbę o dosłanie decyzji z Polski. Od rodziców, którzy nadal otrzymuje pełny Kindergeld może Familienkasse zażądać zwrotu części już wypłaconego świadczenia. Nieprzedstawienie aktualnej decyzji z Polski może być traktowane jako zatajenie informacji. W skrajnych wypadkach może być traktowane jako wyłudzenie.

Familienkasse może także uzyskać informacje z innego urzędu (np. przyznającego Elterngeld, czyli zasiłek rodzicielski). Chodzi o dane oraz dokumenty, które mogą wpływać na prawo do Kindergeld, a także jego wysokość. W tym również od odpowiedniego urzędu zagranicznego. Jeśli nie uzyska takiej informacji także od nas, potraktuje to jako zatajenie prawdy.

 

Jakie będą konsekwencje braku odpowiedzi na pismo z Familienkasse?

Raz w roku niemiecki urząd kieruje zazwyczaj do Polaków otrzymujących Kindergeld ankietę aktualizacyjną. Na odpowiedź wyznacza w większości przypadków 8 tygodni. Konsekwencją braku odesłania ankiety, może być wstrzymanie wypłaty Kindergeld. Familienkasse może zażądać zwrotu świadczenia do ostatniego potwierdzonego okresu.

Familienkasse może także kierować pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Wyznacza wówczas termin, do którego oczekuje odpowiedzi. Jeśli jej nie uzyska wypłacanie świadczenia Kindergeld zostanie wstrzymane. Oczywiście będzie tak, jeśli w wyznaczonym terminie nie podamy powodu, dlaczego nie odpowiadamy w wyznaczonym terminie.

W następnej kolejności urząd poinformuje na piśmie o następnych swoich krokach. W skrajnym wypadku zostaniemy oskarżeni o wyłudzenie i zostanie wszczęta wobec nas sprawa karna.