Elterngeld

Elternzeit – najważniejsze informacje o urlopie wychowawczym w Niemczech

Narodziny dziecka to radosne wydarzenie. Aby pracujący rodzice mogli skoncentrować się głównie na opiece nad swoją pociechą mogą zawnioskować u pracodawcy o Elternzeit, czyli urlop wychowawczy. Podczas urlopu wychowawczego rodzice mają prawo do nieodpłatnego czasowego zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy. Oprócz tego pracodawca musi umożliwić swojemu pracownikowi powrót do pracy po urlopie. Maksymalny okres urlopu przysługujący na jedno dziecko wynosi 3 lata.

Kiedy i w jakiej formie złożyć wniosek?

Wniosek o Elternzeit należy złożyć formie pisemnej na 7 tygodni przez planowanym przejściem na urlop wychowawczy. Jeśli rodzic chce opiekować się swoim dzieckiem od pierwszych dni jego życia powinien złożyć wniosek odpowiednio wcześniej podając przybliżoną datę narodzin swojej pociechy oraz dokładny okres trwania urlopu wychowawczego – od kiedy do kiedy chce go wykorzystać w najbliższych dwóch latach po urodzeniu dziecka. Najlepiej poprosić także pracodawcę o pisemne potwierdzenie odbioru.

 

Elternzeit i Elterngeld – zasiłek rodzicielski

Urlop wychowawczy regulują przepisy Federalnej Ustawy o Prawach i Obowiązkach Rodzicielskich - das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz w skrócie BEEG. W 2007 roku ustawa została uzupełniona o przepisy dotyczące zasiłku wychowawczego- Elterngeld.

Zasiłek rodzicielski Elterngeld jest wypłacany w maksymalnych kwotach, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, tylko za pierwsze 12-14 miesięcy życia dziecka – niezależnie od tego, czy okres rodzicielski trwa dłużej czy nie. W czasie urlopu rodzicielskiego obydwoje rodzice mogą pracować zmianowo do 30 godzin tygodniowo.

 

Podział urlopu wychowawczego pomiędzy rodzicami

Rodzice mają wybór w kwestii podziału urlopu wychowawczego. Mogą wnioskować o urlop wychowawczy jednocześnie lub jedno po drugim.

Zgodnie z ustawą o macierzyństwie okres dwóch miesięcy po urodzeniu dziecka wlicza się do urlopu wychowawczego. Urlop macierzyński nie wydłuża urlopu wychowawczego ponad ustalone przepisami 3 lata.

 

Zmiana pracodawcy a Elternzeit

Wniosek o Elternzeit składamy u pracodawcy, z którym jesteśmy związani stosunkiem pracy. Jeśli pracodawca przychyli się do naszego wniosku możemy opiekować się dzieckiem mając jednocześnie komfort powrotu na nasze stanowisko pracy. W przypadku zmiany pracy nowy pracodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany respektować wyrażoną zgodę na Elternzeit w poprzedniej firmie.

 

Czy wniosek o Elternzeit można wysłać mailem lub faxem?

Należy pamiętać, że tylko złożenie podania w formie papierowej z własnoręcznym podpisem jest uznane za zgodne z przepisami. Nie należy zatem wysyłać wniosku o urlop drogą elektroniczną bądź faxem. Federalny Sąd Pracy, wyrokiem BAG z dnia 10 maja 2016, Az. 9 AZR 145/15 ustalił, że jest to niezgodne z formą pisemną, a tym samym nieważne. Zgodnie z Federalną Ustawą o Prawach i Obowiązkach Rodzicielskich w przypadku złożenia w wniosku w innej formie niż pisemna w razie sporu z pracodawcą nie przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy.

 

Zasady przyznawania Elternzeit dla dzieci urodzonych od lipca 2015

W przypadku dziecka urodzonego przed 01.07.2015 rodzice mogą podzielić swój urlop wychowawczy na dwa etapy i zachować na przykład 12 miesięcy swojego urlopu wychowawczego do wykorzystania go w innym terminie aż do ukończenia przez dziecko ósmego roku życia.

Rodzice dzieci urodzonych po 1 lipca 2015 roku mogą podzielić swoje urlopy wychowawcze na trzy etapy. Mogą wziąć do dwóch lat urlopu wychowawczego pomiędzy trzecimi, a ósmymi urodzinami dziecka. Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć najpóźniej 13 tygodni przed jego zaplanowanym rozpoczęciem. Po osiągnięciu przez dziecko trzeciego roku życia pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop wychowawczy tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Dodaj komentarz