Kindergeld

W jaki sposób pobierać cały zasiłek rodzinny za granicą?

Nie trać swoich pieniędzy! Bardzo często jest tak, że pobieramy zasiłek rodzinny za granicą pomniejszony o kwoty zasiłku rodzinnego w Polsce. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy w Polsce nie pobieramy ani grosza!

Ktoś może powiedzieć, że są to groszowe sprawy, które nie mają specjalnego znaczenia i nie są warte prób sprostania biurokratycznym wymogom urzędów, ale czy na pewno? Nawet jeżeli miesięcznie kwota jest niewielka, to w skali roku stanowi już poważną sumę, a jeżeli na wychowaniu pozostaje kilkoro dzieci, z całą pewnością warto się ubiegać o to, by z urzędu zagranicznego dostawać należną całość. Co zatem zrobić, by pobierać pełny zasiłek rodzinny?

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeżeli matka w Polsce mieszka z dziećmi i jest aktywna zawodowo, musi złożyć wniosek o polski zasiłek rodzinny, aby otrzymać decyzję odmowną, która upoważnia do pobierania całego zasiłku rodzinnego za granicą!

 

Co to oznacza – „jest aktywna zawodowo”?

Przyjmuje się, że osoba taka jest zatrudniona na umowę o pracę, prowadzi działalność gospodarczą, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, jako rolnik bądź domownik, jest zarejestrowana w urzędzie pracy z prawem do zasiłku (staże, kursy PUP), pobiera świadczenie pielęgnacyjne. W takiej sytuacji należy wypełnić wniosek, dołączając potrzebne dokumenty, i złożyć go w odpowiednim urzędzie (mieszkańcy woj. opolskiego – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu przy ul. Rejtana 5). Poza tym do wniosku należy przygotować: dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach (wszystkich pełnoletnich członków rodziny na odrębnych drukach); rolnicy z kolei – zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy, dokument potwierdzający zagraniczny dochód (np. Bescheid – Niemcy, Jaaropgaaf – Holandia) lub decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (+ tłumaczenie), dokument potwierdzający utratę pracy w 2009/2010 (świadectwo pracy lub odpowiedni dokument), zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy, adres i nazwę instytucji zagranicznej właściwej do ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych (np. Finanzamt, Familienkasse, SVB itd.), oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka (dzieci uznane – zupełny akt urodzenia), dowód osobisty, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły, gdy dziecko ukończyło szkołę gimnazjalną.

 

Kto jeszcze zobowiązany jest złożyć wniosek?

Należy pamiętać, że jeżeli dana osoba ubiega się o zasiłek wychowawczy (Elterngeld), za granicą też musi złożyć taki wniosek – zaznaczając w odpowiednim miejscu rubrykę. Natomiast w momencie wydania przez ROPS w Opolu decyzji odmawiającej prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce urząd o tej decyzji informuje instytucję zagraniczną i na tej podstawie instytucja zagraniczna wypłaca państwu pełny zasiłek rodzinny. Chcąc zobrazować, o jakie kwoty chodzi, przedstawiamy tabelę wysokości ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W POLSCE. Łatwo sobie przeliczyć, ile tracimy, nie mając decyzji odmownej z polskiego urzędu, a urząd zagraniczny skrupulatnie to przeliczy i nam odejmie z zasiłku rodzinnego. Może to nie są duże kwoty, ale w skali roku urasta to do pokaźnej sumy.

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

KWOTA ŚWIADCZENIA W ZŁ

KRYTERIUM DOCHODOWE1

zasiłek rodzinny

– 68 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

– 91 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej roku życia do

ukończenia18. roku życia;

– 98 zł (miesięcznie) na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia1

 

 

504 lub 583 zł

miesięcznie na osobę

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

1000 zł (jednorazowo)7

bez względu na dochód

 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł (miesięcznie)4

 

jak wyżej

 

samotnego wychowywania dziecka

– 170 zł (miesięcznie) na5 dziecko (nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci) lub

– 250 zł (miesięcznie) na5 dziecko niepełnosprawne

jak wyżej

 

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

– 80 zł (miesięcznie) na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

jak wyżej

 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

– 60 zł (miesięcznie) do6 ukończenia przed dziecko 5. roku życia;

– 80 zł (miesięcznie) na6 dziecko w wieku powyżej 5 lat

jak wyżej

 

rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł (jednorazowo)

jak wyżej

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (płatny przez 10 miesięcy w roku)

– 50 zł (miesięcznie): na dojazdy;

– 90 zł (miesięcznie): na zamieszkanie

jak wyżej

 

Świadczenia opiekuńcze:

świadczenie pielęgnacyjne

520 zł (miesięcznie)

jak wyżej (oraz wymagane orzeczenie o niepełnosprawności)

 

zasiłek pielęgnacyjny

153 zł (miesięcznie)

nie obowiązuje(wymagane orzeczenie o niepełnosprawności)

 

inne:

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1000 zł (jednorazowo)3

nie obowiązuje

 

 

Dochód netto na jednego członka rodziny

  1. Zasiłek przysługuje na dziecko do 18. roku życia, a jeżeli uczy się w szkole – do 21. roku życia. Jeżeli dziecko uczy się w szkole wyższej, zasiłek nie przysługuje. Jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, zasiłek przysługuje do 24. roku życia.

  2. 583 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

  3. Nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w myśl Rozp. 1408/71 EWG – (Rozp. 629/2006 EWG).

  4. Nie dłużej jednak niż przez okres: 24 miesięcy, 36 miesięcy jeżeli opiekę sprawuje nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

  5. 170 zł na każde dziecko, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. W wysokości 250 zł na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.

  6. 60 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 80 na dziecko w wieku