Słowniczek pojęć

Poniżej przedstawiamy objaśnienia pojęć z którymi mogą się Państwo zetknąć w Niemczech lub Austrii rozliczając podatek lub wnioskując o świadczenia dla swoich dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że dla większości osób, które od jakiegoś czasu pracują w Niemczech czy Austrii poniższe objaśnienia nie wniosą nic nowego. Opisy skierowane są raczej dla osób, które nie miały jeszcze okazji dogłębnie zetknąć się urzędami w Niemczech lub Austrii.

 

Arbeitgeberbescheinigung - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie

dokument jest zazwyczaj wnioskowany przez pracownika, a następnie wydawany i podbijany przez pracodawcę. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdza między innymi okres zatrudnienia z uwzględnieniem urlopu wychowawczego oraz obowiązku ubezpieczenia w niemieckim urzędzie pracy, lub jego braku, jeśli jest na przykład ubezpieczony w innym urzędzie lub w innym kraju.

W związku z powyższym zaświadczenie pracodawcy jest jednym z kluczowych dokumentów wymaganych do wniosku o świadczenia Kindergeld lub Elterngeld, dlatego druk zaświadczenia jest dołączany do naszego formularza dla wnioskujących o te świadczenia.

Warto wiedzieć, że wnioskując o Kindergeld, czy Elterngeld, ważne jest by przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu za cały okres, o który wnioskujemy o świadczenia i od wszystkich pracodawców, u których w tym czasie pracowaliśmy.

Arbeitnehmerveranlagung - zeznanie podatkowe podatku dochodowego w Austrii

dokument jest zazwyczaj wnioskowany przez pracownika, a następnie wydawany i podbijany przez pracodawcę. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdza między innymi okres zatrudnienia z uwzględnieniem urlopu wychowawczego oraz obowiązku ubezpieczenia w niemieckim urzędzie pracy, lub jego braku, jeśli jest na przykład ubezpieczony w innym urzędzie lub w innym kraju.

W związku z powyższym zaświadczenie pracodawcy jest jednym z kluczowych dokumentów wymaganych do wniosku o świadczenia Kindergeld lub Elterngeld, dlatego druk zaświadczenia jest dołączany do naszego formularza dla wnioskujących o te świadczenia.

Warto wiedzieć, że wnioskując o Kindergeld, czy Elterngeld, ważne jest by przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu za cały okres, o który wnioskujemy o świadczenia i od wszystkich pracodawców, u których w tym czasie pracowaliśmy.

Arbeitslosengeld - świadczenie dla bezrobotnych płacone przez niemiecki urząd pracy

ma na celu zapewnienie zabezpieczenia społecznego pracownikom, którzy stracą pracę w Niemczech. Po zakończeniu lub utracie pracy pracownik ma możliwość, aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i tym samym zawnioskowanie o pobieranie zasiłku z tego tytułu.

Warto pamiętać by o wyżej wymienionej sytuacji poinformować również odpowiednie urzędy, jeśli pobierane są również inne świadczenia, np. Kindergeld, Elterngeld, gdyż może mieć to wpływ na ich wysokość, a nawet prawo do ich dalszego pobierania.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz wysokość otrzymanych z tego tytułu świadczeń należy również podać przy rocznym rozliczeniu podatkowym, gdyż zatajenie tego faktu może nieść za sobą konsekwencje prawne.

Einkommensteuererklärung - zeznanie podatkowe podatku dochodowego w Niemczech

odpowiednik polskiego PIT-37, PIT-36. Ma na celu zgłoszenie do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt) informacji o osiągniętych dochodach, świadczeniach oraz osiągniętych kosztów. Jest podstaw do ustalenia podatku wysokości rocznego podatku dochodowego.

Familienkasse - Familienkasse - kasa rodzinna

czyli instytucja, która jest odpowiedzialna za wypłatę świadczenia rodzinnego z Niemiec tzw. Kindergeld. To właśnie wspomniany urząd rozpatruje wnioski i wysyła ankiety sprawdzające prawo do przyznanego świadczenia.
W przypadku rodzin mających meldunek w Polsce właściwą do rozpatrywania wniosków o świadczenie Kindergeld będzie Familienkasse Sachsen.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami wszelkie zmiany mające wpływ na wypłatę świadczenia rodzinnego Kindergeld powinny być właśnie temu urzędowi zgłaszane.

Familiengeld - świadczenie na dziecko na Bawarii

wypłacane w miesięcznej kwocie 250€ – 300€ począwszy od 2018 roku. Świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom w wieku od 1 do 3 lat, których co najmniej jeden z rodziców ma miejsce zameldowania na Bawarii.

Wypłata Familiengeld nie jest zależna ani od dochodów na członka rodziny, ani od tego w jaki sposób sprawowana jest opieka nad dzieckiem (matka, opiekunka, żłobek).

Finanzamt - urząd skarbowy w Niemczech lub Austrii

przydzielany jest pracownikom w zależności od miejsca zameldowania lub miejsca siedziby firmy w Niemczech lub Austrii, jeśli podatnik nie ma meldunku w jednym z tych krajów, a podejmuje w nim pracę.

Odpowiednio przydzielony Finanzamt będzie odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe, a w Austrii dodatkowo za wypłatę świadczenia Familienbeihilfe, aż do momentu, kiedy podatnik zmieni miejsce zatrudnienia, a nowe miejsce pracy będzie poza jurysdykcją dotychczasowego urzędu.

Zmiana urzędu skarbowego najczęściej następuje, jeśli podatnik podejmuje pracę w innej firmie w innym kraju związkowym, wówczas nadawany jest mu także nowy numer identyfikacji podatkowej tzw. Steuernummer.

Identifikationnummer - nunumer identyfikacji podatnika- odpowiednik polskiego numeru PESEL.

Jedenastocyfrowy numer obowiązuje przez całe życie. Często jest również nazywany „numerem identyfikacyjnym” Identifikationsnummer w skrócie Steuer-ID. Wspomniany numer można znaleźć na korespondencji urzędowej (np. Na decyzji podatkowej) lub na dokumentach związanych z wynagrodzeniem (np. miesięcznym lub rocznym wyciągu z wynagrodzenia Lohnabrechnung, Lohnsteuerbescheinigung).

W przeciwieństwie do Steuernummeru, numer Steuer-ID może służyć naszej identyfikacji również w innych sprawach urzędowych w Niemczech, zanim naszej sprawie zostanie przydzielony inny numer np. Kindergeldnummer, czy Arbeitnehmernummer.

Insolvenzgeld - świadczenie z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń z racji upadłości firmy.

to „zadośćuczynienie” wypłacane w momencie, gdy pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za pracę maksymalnie przez 3 miesiące wstecz (od dnia ogłoszenia upadłości).

Kindergeld - świadczenie rodzinne z Niemiec na dzieci.

można o nie zawnioskować w odpowiedniej kasie rodzinnej Familienkasse w Niemczech, pod którą podlegamy.

Kindergeldnummer - numer świadczenia Kindergeld.
 • nadawany przez instytucję wypłacającą świadczenie rodzinne Kindergeld (Familienkasse). Jest on pomocny do identyfikacji świadczeniobiorcy. Numer zazwyczaj jest podawany przez kasę rodzinną po złożeniu wniosku na świadczenie Kindergeld i jest ważny do końca okresu, który uprawnia do pobierania świadczenia

  Numer można znaleźć na decyzji oraz każdej korespondencji otrzymanej z Familienkasse

  Struktura powyższego numeru jest następująca:
  • zadaniem pierwszych trzech cyfr jest przypisanie świadczeniobiorcy do właściwej Familienkasse
  • w dalszej kolejności znajdują się literki FK (Familienkasse)
  • następujące po FK 6 cyfr służy do identyfikacji świadczeniobiorcy

ostatnia cyfra określa miesięczną datę płatności.

Kirchensteuer - podatek kościelny

obecnie płacony w wysokości 9% odprowadzonego podatku dochodowego, nakładany przez państwo niemieckie na podatników z tytułu przynależności do wspólnot religijnych.

Służy między innymi finansowaniu budowy i utrzymania kościołów, opłacania duchowieństwa, żłobków lub domów spokojnej starości. Wysokość potrąconego podatku kościelnego można znaleźć na dokumencie Lohnsteuerbescheinigung w pozycji 6.

Krankengeld - świadczenie chorobowe

wypłacane przez kasę chorych Krankenkasse, przysługuje pracownikom będącym na zwolnieniu chorobowym powyżej 6 tygodni przez maksymalnie 78 tygodni trwania okresu chorobowego z powodu tej samej choroby/przyczyny niezdolności do pracy.

Pobierając Krankengeld bardzo ważne jest, aby na bieżąco dostarczać do kasy chorych, która nam płaci, aktualne zwolnienia lekarskie w celu udowodnienia prawa do tych świadczeń. W przypadku braku dowodów, świadczenie Krankengeld zostanie wstrzymane, a jeśli byłoby dalej pobierane bezprawnie, będzie musiało zostać zwrócone.

Krankenkasse - kasa chorych

instytucja, do której odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypłacająca w następstwie choroby lub wypadku świadczenie chorobowe Krankengeld

Krankenversicherung - ubezpieczenie zdrowotne.

zakłada comiesięczne odprowadzanie składek mających na celu sfinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i łagodzenia skutków ewentualnych chorób i zachowania zdrowia ubezpieczonego pracownika.

Lohnsteuerbescheinigung - roczna karta podatkowa z Niemiec

dokument można w uproszczeniu porównać do Polskiego PIT11. I tak jak w PIT z Polski jest on wystawiany przez pracodawcę w Niemczech. Wystawienie dokumentu jest obowiązkiem pracodawcy i powinno to nastąpić najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Z treści dokumentu można odczytać między innymi okres zatrudnienia w roku podatkowym, wysokość osiągniętego dochodu oraz kwotę odprowadzonego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne, dlatego Lohnsteuerbescheinigung jest najbardziej kluczowym dokumentem koniecznym do rocznego rozliczenia podatku.

Lohnsteuerermäßigung

Lohnsteuerermaßigung to niemieckie pojęcie oznaczające "ulgę podatkową od dochodu" lub "zwolnienie podatkowe od wynagrodzenia". Jest to forma pomocy podatkowej, która umożliwia pracownikom zmniejszenie swojego zobowiązania podatkowego od wynagrodzenia. Aby skorzystać ze wspomnianej ulgi podatkowej od dochodu, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek lub oświadczenie podatkowe w swoim urzędzie skarbowym w Niemczech. Więcej mona znaleźć w naszym tekście o Lohnsteuerermaßigung.

Lohnzettel, Jahreslohnzettel (L16) - roczna karta podatkowa z Austrii

dokument wystawiany przez austriackiego pracodawcę potwierdzający osiągnięty roczny dochód, informujący o wysokości potrącanych składek społecznych oraz o kwotach odprowadzonego podatku. Poza tym Lohnzettel zawiera także adres ostatniego miejsca zatrudnienia oraz okres przepracowany w danym roku podatkowym, w związku z czym jest jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych do rozliczenia podatku dochodowego z Austrii.

Negativsteuer / SV-Rückerstattung - podatek negatywny, zwrot ubezpieczeń społecznych

ulga podatkowa, dla osób pracujących w Austrii, którzy osiągają dochód poniżej progu podatkowego oraz płacą składki socjalne. Negativsteuer pozwala na odzyskanie nawet 50% płaconych składek społecznych. Negativsteuer przysługuje najczęściej poniższym grupom pracowników:

  • uczniowie,
  • studenci,
  • praktykanci,
  • pracownicy zatrudnieni na pół etatu,
  • pracownicy zatrudnieni dorywczo,
  • pracownicy wakacyjni/ sezonowi,

podatnicy pracujący w charakterze marginalnym.

Solidaritätszuschlag - dodatek solidarnościowy

ustanowiony w roku 1991 roku z tytułu sfinansowania kosztów zjednoczenia Niemiec, płacony w wysokości 5,5% podatku dochodowego lub 20% różnicy odprowadzonego podatku dochodowego i kwoty Freigrenze zwolnionej z płacenia dodatku solidarnościowego

 

 

Steuerbescheid / Einkommensteuerbescheid - decyzja podatkowa

dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego, z której można odczytać kwotę otrzymanego zwrotu, bądź informację o dopłacie do podatku. Na dalszych stronach decyzji znajdują się objaśnienia informujące podatnika, na jakiej podstawie zostało opracowane jego zeznanie, czy skąd wynika kwota zwrotu bądź dopłaty oraz pouczenia o prawie do odwołania się od decyzji urzędu, w przeciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

 

 

Steuerklasse - klasa podatkowa

indywidualna klasa podatkowa nadawana podatnikom w celu obliczenia odpowiedniej stopy podatkowej. Urząd wyróżnia sześć klas podatkowych (1,2,3,4,5,6).

Steuernummer - numer identyfikacji podatkowej – odpowiednik polskiego NIP

przydzielany przez urząd skarbowy, indywidualny numer identyfikacji podatkowej przydzielany podatnikowi podczas rozliczenia. Pod tym numerem zostają zaksięgowane wszystkie dane dotyczące podatku dochodowego, dlatego bardzo ważne jest podawanie go w każdej korespondencji kierowanej do Finanzamtu, pod który podlegamy.

Steuernummer ze względu na podobny wygląd oraz umiejscowienie na dokumentach bywa często mylony z numerem Identyfikacji, czyli Steueridentifikationsnummer, zwanym również Identifikationsnummer lub w skrócie ID-Nummer, jednak warto pamiętać, że Steuernummer jest zmienny i zależny od urzędu skarbowego, pod który podlegamy w Niemczech, a Identifikationsnummer, jest nadawany przy zameldowaniu w Niemczech i obowiązuje przez całe życie niezależnie od urzędów, pod które podlegamy.

Zaśwaidczenie UE/EOG, Bescheinigung EU-EWR - dokument potwierdzający dochody w Polsce lub w innym kraju

dokument wydawany jest na wniosek podatnika (w przypadku osób zamieszkałych w Polsce) w urzędzie skarbowym. Jego zadaniem jest potwierdzenie dochodów ogólnoświatowych osiągniętych w danym roku podatkowym. Osoby rozliczające podatek z Niemiec są zobowiązani do załączenia podbitego przez urząd zaświadczenia do deklaracji podatkowej (Einkommensteuererklärung). Wikęcej na temat zaśwaidczenia UE-EOG znajdziesz na naszym blogu.