Kindergeld

Numer identyfikacyjny dziecka we wniosku o świadczenie rodzinne Kindergeld

Wymóg podania numeru identyfikacyjnego dziecka( Identifikationsnummer) obowiązuje od początku bieżącego roku. W mediach pojawiają się informacje o konieczności podania tej informacji Kasie Rodzinnej pod pozorem wstrzymania wypłat świadczeń rodzinnych na dzieci. Zaniepokojonych doniesieniami rodziców pragniemy uspokoić i wyjaśnić kwestię niemieckiego numeru identyfikacyjnego dziecka.

Wszyscy, którzy pobierają zasiłek rodzinny Kindergeld z Niemiec zobowiązani są podać Kasie Rodzinnej (Familienkassie) swój numer identyfikacji podatkowej (Steuer-Identifikationsnummer), jak również numer identyfikacji podatkowej swojego dziecka, na który przyznawany jest zasiłek. We wniosku o świadczenie rodzinne Kindergeld należy wpisać numer identyfikacji podatkowej naszej pociechy na które składamy wniosek o Kindergeld, jeżeli został już nadany oraz rodzica, który jest wnioskodawcą. Kindergeld jest wypłacane na każde dziecko tylko raz, a indywidualny numer ma zagwarantować, że nie będzie dochodziło do podwójnych wypłat.
We wnioskach wypełnianych po 01.01.2016 numer identyfikacji podatkowej musi zostać podany obligatoryjnie. Rodzice, którzy już pobierają świadczenie, a nie podali tego numeru powinni powiadomić Kasę Rodzinną o nadanym numerze identyfikacji podatkowej aby w ten sposób uniknąć wstrzymania wypłacania świadczenia i zapytań ze strony Kasy Rodzinnej.
Numer identyfikacji podatkowej może zostać przesłany w ciągu roku 2016. Można poinformować Kasę Rodzinną o numerze identyfikacji podatkowej przy okazji składania jakiś dokumentów lub dowodów lub też gdy z innych względów pozostajemy w kontakcie z Kasą Rodzinną. Niestety nie można tego zrobić drogą telefoniczną, ponieważ tylko pisemna informacja gwarantuje, że w procesie przekazywania danych nie powstaną błędy.
Zasadniczo Kasy Rodzinne nie będą kwestionować wypłat, jeśli numer identyfikacji podatkowej zostanie podany w ciągu roku 2016. Jednakże należy pamiętać, że bez numeru identyfikacyjnego nie będą spełnione ustawowe wymogi wypłaty Kindergeld. Jeśli więc Kasa Rodzinna nie otrzyma numeru identyfikacji podatkowej, będzie ustawowo uprawniona wstrzymać wypłatę zasiłku od 1 stycznia 2017 r. oraz ma prawo żądać zwrotu zasiłku wypłaconego po 1 stycznia 2016 r.

Numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy oraz dziecka znajduje się w każdym piśmie informacyjnym Federalnego Urzędu Podatkowego (Bundeszentralamt für Steuern). Numer indentyfikacyjny jest również zapisany na elektronicznym zaświadczeniu o podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuerbescheinigung) pracodawcy oraz na informacji podatkowej (Einkommensteuerbescheid).
Jeśli z jakiś względów nie mamy dokumentów na których można znaleźć numer identyfikacyjny, nie wnioskujemy o ponowne jego nadanie. Numer ten nadawany jest jednorazowo i obowiązuje przez całe życie. Za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Federalnego Urzędu Podatkowego można poprosić o ponowne przesłanie numeru. Informacja o numerze identyfikacji podatkowej udzielana jest przez Federalny Urząd Podatkowy w formie pisemnej.
Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych informacji o numerze identyfikacji podatkowej nie można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową. Nie trzeba ponownie informować Kasę Rodzinną o numerze identyfikacji podatkowej jeżeli taki numer został dziecku nadany i wpisany już raz przy składaniu wniosku.  

Jeśli posiadamy obywatelstwo innego Państwa, a posiadamy zameldowanie w Niemczech, uzyskamy od Federalnego Urzędu Podatkowego numer identyfikacji podatkowej i tym samym możemy złożyć wniosek o Kindergeld. Pod pewnymi warunkami o wypłatę świadczenia Kindergeld mogą także wnioskować rodzice dzieci, które mieszkają za granicą, w państwie członkowskim UE. Dzieci mieszkające za granicą z zasady nie otrzymują niemieckiego numeru podatkowego, ponieważ nie podlegają w Niemczech obowiązkowi podatkowemu. Ich tożsamość musi być potwierdzona w inny sposób za pomocą cech identyfikacyjnych i dokumentów przyjętych w poszczególnych krajach. W przypadku dzieci mieszkających w Polsce będzie to numer PESEL. Należy zatem przesłać Kasie Rodzinnej PESEL naszego dziecka, najlepiej na druku potwierdzonym przez odpowiedni wydział ewidencji ludności Urzędu Miasta bądź Gminy naszego miejsca zameldowania. Nasza pociecha będzie mogła być zidentyfikowana przez Kasę Rodzinną po numerze PESEL.