Elterngeld

Mnogie szczęście, kosiniakowe a Elterngeld

Rodzicielskie, czyli „Kosiniakowe”

Świadczenie rodzicielskie, zwane potocznie „Kosiniakowym” przyznawane jest osobom, które nie są w stosunku pracy i w związku z tym nie należy im się macierzyńskie. Są to osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie), studiujące czy zatrudnione na umowie o dzieło, zlecenia. Zostało uchwalone z inicjatywy Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa PSL i ministra pracy w ówczesnym rządzie (stąd nazwa – „Kosiniakowe”). 

 Wysokość świadczenia

Świadczenie rodzicielskie jest w stałej wysokości i wynosi 1000 zł. Nie jest to może zawrotna suma, ale w skali roku to 12 tysięcy realnego wsparcia dla rodziców w przypadku urodzenia jednego dziecka.  A jak wygląda to w przypadku wieloraczków? Stawka jest ta sama, ale świadczenie będzie wypłacane dłużej. 

Okres pobierania rodzicielskiego

Tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego okres pobierania świadczenia rodzicielskiego uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Świadczenie jest wypłacane przez rok po urodzeniu dziecka, tj. przez 52 tygodnie.

W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie wydłużony do:

  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub w przypadku objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje od dnia porodu lub przysposobienia/objęcia dziecka opieką.

Kto nie skorzysta z Kosiniakowego?

Ograniczeniem w możliwości przyznania „Kosiniakowego” będzie sytuacja, w której jedno z rodziców pobiera już zasiłek przysługujący zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Świadczenia nie mogą także pobierać oboje rodzice jednocześnie na to samo dziecko.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać w terminie do trzech miesięcy od daty porodu we właściwych instytucjach gminnych, np. w ośrodkach pomocy społecznej osobiście lub przez internet (w tym wypadku wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).  Jeśli ten termin minie, pieniądze będą przysługiwały od momentu złożenia wniosku.

Elterngeld a świadczenia na noworodka w Polsce

Świadczenia związane z rodzicielstwem podlegają koordynacji w przypadku, gdy jedno z rodziców pracuje za granicą. W takim wypadku możemy złożyć również w niemieckim urzędzie wniosek o świadczenie rodzicielskie jednak zanim niemiecki urząd wyda swoją decyzję o przyznaniu Elterngeld w pełnej wysokości bądź w postaci dodatku dyferencyjnego będzie nas prosił o przedstawienie decyzji o urlop rodzicielski w Polsce.

Podwójne, potrójne, poczwórne szczęście a Elterngeld

Mnogie narodziny to więcej dzieci do kochania, ale również o wiele większe wydatki. Minimalna kwota Elterngeld w takim wypadku wynosi 300 € plus 300 € z racji mnogiego urodzenia na każde dziecko. Kształtuje się to następująco:

  • Bliźniaki 300 €
  • Trojaczki 600 €
  • Czworaczki 900 €
  • Pięcioraczki 1200 €

 Z kolei wysokość świadczenia rodzicielskiego w Polsce nie zależy od liczby dzieci – oblicza się go tak samo jak po urodzeniu jednego dziecka. Jest on natomiast dłużej wypłacany.  Elterngeld można pobierać przez 12 miesięcy – jeden rodzic lub 14 miesięcy w przypadku sprawowania opieki przez oboje rodziców.

Jeśli mama otrzyma decyzję negatywną w odpowiedzi na złożony wniosek o świadczenie rodzicielskie w Polsce zostanie jej przyznany Elterngeld w kwocie minimalnej plus 300 € na każde kolejne dziecko z racji mnogiego urodzenia. W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej w Polsce niemiecki urząd weźmie tą decyzję pod uwagę i pomniejszy Elterngeld
o świadczenia wypłacane w kraju przebywania matki i dzieci.