Elterngeld

Mnogie szczęście a zasiłek rodzicielski Elterngeld

Urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski

Rodzicom przysługują różne rodzaje urlopów do wykorzystania w celu sprawowania osobistej opieki nad swoim nowonarodzonym dzieckiem. W polskim prawodawstwie zasady udzielania urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego reguluje kodeks pracy.

 Urlop macierzyński

Pracownica pozostająca w stosunku pracy jest zobowiązana do wykorzystania płatnego urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z Kodeksem pracy może go wykorzystać w części już przed rozwiązaniem. Po porodzie będzie przysługiwał jej urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania całego wymiaru.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop w wymiarze:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Oczywiście mama nie jest zobowiązana do wykorzystani całego przysługującego jej urlopu macierzyńskiego. Opieką na dzieckiem może podzielić się z ojcem maluszka jednak musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Z pozostałej części ma prawo zrezygnować i powrócić do pracy, jednak po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka,
  który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Z części urlopu ma także prawo zrezygnować pracownica, która posiada orzeczenie
o niezdolności do pracy. Urlop w takim wypadku może być skrócony do 8 tygodni. Pozostałą część urlopu w takim wypadku może wykorzystać ojciec lub też inny członek najbliższej rodziny, który jest pracownikiem lub ubezpieczonym.

Urlop rodzicielski

Urlop macierzyński lub też zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik może przedłużyć o urlop rodzicielski który to jest przewidziany w wymiarze do: 

 • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie. 

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka, przysługuje im on łącznie. Niemniej jednak, łączna długość urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wspomnianego wcześniej wymiaru.

Elterngeld a świadczenia na noworodka w Polsce

Jeśli jedno z rodziców noworodka pracuje za granicą to świadczenia związane
z rodzicielstwem podlegają koordynacji. Oznacza to, że zanim niemiecki urząd wyda swoją decyzję o przyznaniu Elterngeld w pełnej wysokości bądź w postaci dodatku dyferencyjnego będzie nas prosił o przedstawienie decyzji o długości i wysokości świadczenia macierzyńskiego i ewentualnie przedłużonego o urlop rodzicielski przyznane w Polsce. Mają w takim wypadku do dyspozycji w sumie 14 miesięcy przeznaczone na jego opiekę. Zazwyczaj matka dziecka wykorzystuje z tej puli 12 miesięcy, a tato 2. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić inny podział miesięcy między rodzicami. 

Podwójne szczęście a Elterngeld

Narodziny bliźniaków to podwójne szczęście, ale również większe wydatki. Minimalna kwota Elterngeld w takim wypadku wynosi 300 € plus 300 € z racji mnogiego urodzenia.  Z kolei wysokość zasiłku macierzyńskiego w Polsce nie zależy od liczby dzieci – oblicza się go tak samo jak po urodzeniu jednego dziecka. Jest on natomiast dłużej wypłacany, bo dłużej trwa urlop macierzyński. Elterngeld w kwocie maksymalnej można pobierać przez 12 miesięcy – jeden rodzic lub 14 miesięcy w przypadku sprawowania opieki przez oboje rodziców. Jeśli rodzice zdecydują się złożyć wniosek o Elterngeld to w przypadku koordynacji świadczeń pula 14 miesięcy przeznaczonych dla obojga rodziców zostanie pomniejszona o miesiące wykorzystane na opiekę przez matkę. Wydłużony okres macierzyńskiego o dodatkowy urlop rodzicielski w związku z mnogim porodem pomniejszy okres przeznaczoną na opiekę dla ojca. Jeśli rodzice zdecydują, że matka wykorzysta podstawowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop rodzicielski cały dostępny okres z niemieckiej puli opieki na dziecko zostanie wyczerpany. Wniosek ojca na Elterngeld zostanie odrzucony przez niemiecki urząd.