Kindergeld

Ankieta sprawdzająca prawo do Kindergeld

W przeciwieństwie do polskiego urzędu, gdzie wniosek o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze 500+ musimy składać co roku, w Famlienkasse nie składamy kolejnych wniosków. Niemiecki urząd sam wysyła do pobierających zasiłek Kindergeld ankietę sprawdzającą dalsze prawo wnioskodawcy do tego świadczenia. Takiej korespondencji możemy spodziewać się zazwyczaj co roku. W większości wypadków urząd wyznacza na odpowiedź osiem tygodni. W wyjątkowych sytuacjach czas na odpowiedź jest skrócony do czterech tygodni bądź do konkretnego podanego przez urząd terminu.

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Do ankiety należy dołączyć aktualne zaświadczenie pracodawcy w oryginale. Jeśli nasze dziecko jest już pełnoletnie i kontynuuje naukę należy dołączyć także bieżące zaświadczenie szkolne na druku dwujęzycznym bądź zaświadczenie w języku polskim z tłumaczeniem na niemiecki. Jeśli dziecko nie uczy się, ale jest zgłoszone w urzędzie pracy i nie ukończyło jeszcze 21 roku życia powinno przedstawić stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

W przypadku gdy nastąpiła zmiana pracy, a nie zgłosiliśmy tego faktu wcześniej, najlepiej dołączyć również dokumenty poświadczające zakończenie współpracy z poprzednim pracodawcą. Odsyłając ankietę do Familiekasse dobrze jest napisać list przewodni z wypunktowaniem dokumentów które dołączamy.

Informacje do uzupełnienia w ankiecie

W ankiecie należy podać aktualne miejsce zamieszkania wnioskodawcy a także drugiego rodzica. W tabeli podajemy imiona dzieci wychowujących się we wspólnym gospodarstwie domowym i kontynuujących naukę w przypadku dzieci pełnoletnich. W dokumencie musimy także oświadczyć, czy otrzymujemy świadczenia z poza Niemiec i czy złożyliśmy stosowne wnioski, jeżeli jakieś świadczenia mogłyby przysługiwać. Wnioskodawca i drugi rodzic potwierdzają również swoje miejsce pracy wpisując nazwę firmy oraz datę zatrudnienia lub rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Podajemy także ewentualne przerwy w zatrudnieniu z tytułu bezrobocia, długotrwałego chorobowego, macierzyńskiego, wychowywania dzieci lub wypadku przy pracy. Jeśli otrzymywaliśmy z tego tytułu świadczenia pieniężne należy wpisać z jakiej instytucji i w jakim okresie. Powinniśmy poważnie podejść do zadania i rzetelnie podać wszystkie informacje, ponieważ poświadczamy je własnym podpisem. W przypadku, gdy dane zostaną zatajone bądź będą niekompletnie podane, Familienkasse potraktuje to jako poświadczenie nieprawdy i próbę wyłudzenia świadczenia. W pouczeniu do każdej decyzji urząd, czy to polski czy niemiecki, informuje o konsekwencjach poświadczania nieprawdy. Nawet jeden źle zakreślony „krzyżyk” w ankiecie będzie traktowany jako próba oszustwa i wyłudzenia świadczenia. Konsekwencją będzie pismo z Familienkasse z żądaniem wyjaśnienia i informacją, że wszczęte zostaje wobec nas postępowanie karne o wyłudzenie. 

Konsekwencje braku odpowiedzi na ankietę sprawdzającą

Jeżeli z jakiś powodów nie możemy wysłać ankiety w wyznaczonym terminie powinniśmy poinformować urząd o powodach niedotrzymania terminu odpowiedzi i poprosić o możliwość przedłużenia terminu podając datę, do której zobowiązujemy się odesłać wymagane dokumenty. Ignorowanie korespondencji z Familienkasse może mieć poważne i kosztowne dla nas konsekwencje. Urząd może co prawda wysłać nam ponownie ankietę z prośbą o wypełnienie, ale tylko w przypadku, gdy otrzyma zwrotną informację, że przesyłka nie została nam doręczona.  Jeżeli rząd niemiecki w wyznaczonym terminie nie otrzyma wypełnionej ankiety wraz z wymaganymi dokumentami wstrzyma wypłacanie świadczenia Kindergeld. Następnym krokiem jest żądanie zwrotu wypłaconego już świadczenia do ostatniego potwierdzonego okresu. W najgorszym wypadku może to być świadczenie wypłacone nawet z kilku ostatnich lat.

Dodaj komentarz