Elterngeld

Zasiłek macierzyński – Mutterschaftsgeld

Macierzyństwo jest pod szczególną ochroną a prawo do zasiłku macierzyńskiego regulowane jest przepisami o ochronie macierzyństwa – Mutterschutzgesetz.  Matki będące w stosunku pracy, tak jak i w Polsce, otrzymują w tym szczególnym okresie zasiłek macierzyński – das Mutterschaftsgeld. Mogą także otrzymać ponadto dodatek pracodawcy – das Arbeitgeberzuschus. Oba te świadczenia mają na celu zastąpić dotychczasowe wynagrodzenie ze stosunku pracy w trakcie okresu ochronnego matki – der Mutterschutzfrist.

Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego

Mama, aby otrzymać zasiłek macierzyński musi spełniać kilka warunków:

  • być w stosunku pracy z niemieckim pracodawcą
  • stosunek pracy został zakończony zgodnie z przepisami prawa pracy
  • stosunek pracy zostanie ponownie podjęty po zakończeniu okresu ochronnego
  • matka jest ubezpieczona w państwowej kasie chorych z prawem do zasiłku chorobowego

 

Najważniejsze informacje na temat Mutterschaftsgeld

Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają tylko te pracownice, które były ubezpieczone, czy to w państwowej czy to w prywatnej ubezpieczalni z prawem do zasiłku chorobowego. Zasiłek wypłacany jest w trakcie okresu ochronnego matki zarówno przed jak i po rozwiązaniu a także na dzień porodu.

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński wynosi 13 euro na każdy dzień kalendarzowy. W przypadku gdy przeciętna kwota wynagrodzenia netto na dzień kalendarzowy przewyższa kwotę13 euro pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku w postaci różnicy w wysokości. Tak więc niektóre matki mogą otrzymać zarówno zasiłek macierzyński jak i dodatek pracodawcy.

 

Zasiłek macierzyński a zasiłek rodzicielski – Elterngeld

Zasiłek macierzyński i dodatek pracodawcy nierozłącznie powiązane są z zasiłkiem rodzicielskim – Elterngeld. Oznacza to, że pracownice pobierające zasiłek rodzicielski i dodatek pracodawcy powinny złożyć wniosek o zasiłek rodzicielski we właściwym ze względu na swoje zameldowanie urzędzie rozpatrującym te wnioski. Jeśli wniosek trafi do niewłaściwego urzędu zostanie przesłany do odpowiedniego. Urząd poinformuje wnioskodawcę pisemnie o przekazaniu wniosku do właściwej jednostki podając jednocześnie adres tego urzędu, z którego należy się spodziewać korespondencji.

Miesiące za które matka otrzymała zasiłek macierzyński są odliczane od ogólnego okresu wnioskowania o zasiłek rodzicielski. Obrazowo: jeśli mama otrzymała za pierwsze trzy miesiące życia dziecka zasiłek macierzyński pomniejsza to pulę miesięcy pozostałych do zawnioskowania o Elterngeld właśnie o ten okres i jeśli rodzice oboje chcą opiekować się dzieckiem pozostanie jeszcze 11 miesięcy na przykład dla ojca.

 

Zasiłek macierzyński dla pracujących na własny rachunek

Mamy pracujące na własny rachunek nie podlegają ochronie jak pracownice w stosunku pracy jednak podlegając pod prywatne ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia dodatkowego mogą także otrzymać zasiłek macierzyński. Wysokość zasiłku jest indywidualna, uzależniona od zawiązanej umowy z ubezpieczalnią.

 

Mamy bez prawa do zasiłku macierzyńskiego

Matki, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, ale pracujące na tak zwany Minijob także podlegają przepisom o ochronie macierzyństwa i otrzymają dodatek pracodawcy, który zostanie wliczony do zasiłku rodzicielskiego.

 

Fundusz socjalny artysty

Matki ubezpieczone w funduszu socjalnym artysty – Künstler – Sozialkasse (KSK) otrzymają dodatek pracodawcy. Fundusz przejmuje niejako rolę pracodawcy i wypłaca dodatek w trakcie okresu ochronnego. W ramach ubezpieczenia prywatnego matki otrzymają także zasiłek macierzyński podczas okresu ochronnego.