Kindergeld

O czym wiedzieć w przypadku pobierania Kindergeld na dzieci pełnoletnie?

W przeciwieństwie do dzieci niepełnoletnich, gdzie Kasa Rodzinna wypłaca Kindergeld bezwarunkowo do osiemnastego roku życia, u dzieci pełnoletnich należy spełnić kilka warunków, aby kontynuować pobieranie świadczenia. A jakie dokładnie, postaramy się nakreślić w poniższym tekście.

Kiedy należy się Kindergeld po 18. roku życia?

Koniecznym warunkiem, aby w dalszym ciągu pobierać Kindergeld po wkroczeniu w pełnoletność, jest kontynuacja nauki. Liczy się zatem aktualny status w edukacji dziecka.

Dzieci pełnoletnie, które nie ukończyły kształcenia zawodowego bądź studiów, mogą otrzymywać świadczenie:

  • W trakcie czasu oczekiwania na rozpoczęcie się dalszego etapu edukacji (oczekiwanie na miejsce na studiach bądź w szkole zawodowej) – UWAGA! Przerwa nie powinna być dłuższa niż 4 miesiące!
  • W trakcie trwania kształcenia zawodowego lub studiów
  • W trakcie „okresu pomostowego” – czyli krótko mówiąc przerwy wakacyjnej pomiędzy kolejnymi etapami edukacji

Dzieci pełnoletnie, które ukończyły  kształcenie zawodowe lub studia, jednak nie ukończyły 25. roku życia także mogą w dalszym ciągu pobierać Kindergeld. Warunkami tego są:

  • Oczekiwanie na kolejne miejsce na studiach bądź w szkole zawodowej – np. drugi etap studiów (studia magisterskie),
  • Przerwa pomiędzy rozpoczęciem kolejnego kierunku, nauki kolejnego zawodu

Nauka a praca

Często pojawia się również pytanie, czy dziecko może pobierać pobierać Kindergeld, ponieważ się uczy, ale „dorabia” sobie np. do studiów. Familienkasse mówi tutaj o „nieszkodliwej działalności zarobkowej” (unschädliche Erwerbstätigkeit). Oto co kryje się pod tym pojęciem:

Nieszkodliwa działalność zarobkowa występuje wtedy, kiedy:

  • praca zarobkowa wynika z absolwowania odpłatnych praktyk zawodowych, które odbywają się w ramach nauki zawodu
  • praca zarobkowa jest tzw. „Mini-Job” czyli pracą dorywczą, na bazie 450 Euro (W Niemczech)
  • jeżeli łączny tygodniowy czas pracy nie przekracza 20 godzin – brany jest tutaj pod uwagę wymiar godzin ujęty w umowie o pracę.*

*UWAGA! Jeżeli dziecko pracuje w trakcie wakacji, wówczas może pracować w pełnym wymiarze godzin (czyli ok. 40 godzin tygodniowo) jednak w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące! Czas ten daje nam roczną średnią ok. 20 godzin tygodniowo.

Warunki te dotyczą dzieci, które kontynuują naukę w pełnym wymiarze godzin (studia dzienne)! Nie liczą się tutaj studia zaoczne, ponieważ minimalny tygodniowy czas nauki powinien wynieść minimum 20 godzin.

Okres przejściowy po zakończeniu kształcenia a brak kontynuacji nauki

Często po zakończeniu pierwszego kształcenia (liceum, technikum szkoła zawodowa), kiedy osiąga się już pełnoletność, pada pytanie, czy dziecko może w dalszym ciągu otrzymywać Kindergeld, ponieważ jest jeszcze na utrzymaniu rodziców – jest taka możliwość, jednak idą za tym oczywiście warunki, które trzeba spełnić. 

  1. Brak miejsca w wyższej szkole zawodowej, na studiach:

- w wypadku, kiedy dziecko chce kontynuować naukę, jednak w żadnej szkole lub uczelni nie ma dla niego miejsca, czyli jego starania okazały się bezowocne, można pobierać Kindegeld. Trzeba jednak skrupulatnie udowodnić starania, które były czynione, aby uzyskać możliwość dalszej nauki. Mogą to być np. aplikacje, decyzje odmowne z uczelni

 

  1. Zarejestrowanie w urzędzie pracy w oczekiwaniu na możliwość własnej pracy zarobkowej:

- w wypadku, kiedy dziecko nie chce kontynuować nauki, a pragnie rozpocząć „życie na własny rachunek”, jednak nie może natychmiast znaleźć odpowiedniego zatrudnienia, wówczas można pobierać Kindergeld do momentu ukończenia 21. roku życia. Warunkiem jest tutaj zarejestrowanie w urzędzie pracy i co 3 miesiące zgłaszać, iż w dalszym ciągu jest osobą bezrobotną.

Kindergeld dla dzieci będących w związku małżeńskim?

Do 2012 roku w przyznawaniu Kindergeldu w Niemczech było brane pod uwagę kryterium dochodowe. W momencie kiedy kryterium to zostało zniesione, pojawiły się w krótce zmiany w przepisach dotyczących wypłacania zasiłku dla dzieci będących w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim. W wyroku Bundesfinanzhof (BFH) z dnia 17.10.2013, który został podany do informacji publicznej 22.01.2014 zostało zatwierdzone prawo do pobierania Kindergeldu dla dzieci będących w wyżej wymienionych związkach, do momentu ukończenia 25. roku życia jeżeli, kontynuują one naukę, mimo iż obowiązek utrzymania w teorii i praktyce przeszedł w momencie zwarcia związku na małżonka/partnera. 

Kindergeld po 25. roku życia?

Jak już wyżej wspomniano, Kindergeld można pobierać maksymalnie do 25. roku życia, jeżeli spełni się odpowiednie warunki.

Istnieje jednak wyjątek, kiedy Kindergeld będzie wypłacany nawet po ukończeniu 25. Lat. Wyjątkiem tym jest niepełnosprawność dziecka, skutkująca stałą opieką rodziców i brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania. Ważne jest, aby roczny dochód niepełnosprawnego dziecka nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że po „osiemnastce” urząd będzie skrupulatnie kontrolował, czy Kindergeld się należy, czy też nie. Trzeba zatem pamiętać, aby o wszystkich zmianach (przerwanie nauki, praca zarobkowa, zamążpójście, itp.) informować! Mamy na to miesiąc!