Elterngeld

Elterngeld dla pracujących na własny rachunek?

Narodziny dziecka to wielkie szczęście, ale też niemałe wydatki. Pracując w Niemczech można złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie Elterngeld. Świadczenie to jest odpowiednikiem polskiego rodzicielskiego i przysługuje rodzicom przez maksymalnie 14 miesięcy życia dziecka. 

Kto może zawnioskować o zasiłek rodzicielski Elterngeld ?

O zasiłek rodzicielski Elterngeld mogą zawnioskować te rodziny w których jeden z rodziców pracuje w Niemczech i po narodzinach dziecka sprawują osobistą opiekę nad swoim nowonarodzonym dzieckiem. W Niemczech na opiekę nad dzieckiem mamy do dyspozycji aż 14 miesięcy, jeśli rodzice zgodnie chcą się podzielić opieką nad swoją pociechą. Zazwyczaj rodzice ustalają podział w taki sposób, że matka dziecka wykorzystuje z tej puli 12 miesięcy pozostawiając ojcu pozostałe 2. Oczywiście nie ma przeciwskazań, aby ustalić inny podział miesięcy między rodzicami. Jeśli matka podejmie decyzję o wcześniejszym powrocie do pracy i tym samym skróci swój urlop macierzyński może odstąpić niewykorzystane przez nią miesiące ojcu dziecka. Wymiar wykorzystanego urlopu macierzyńskiego przez pracownicę musi potwierdzić pracodawca matki. Ojciec może w takim wypadku przejmuje opiekę na swoją pociechą do ukończenia przez nie 14 miesiąca życia. Może otrzymać maksymalnie 67 % wypłaty netto z ostatnich 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Górna granica zasiłku ustalona jest na poziomie 1800 €.

Czy pracujący na własny rachunek mogą złożyć wniosek o Elterngeld?

Prowadzący działalność gospodarczą również mogą złożyć wniosek o zasiłek rodzicielski Elterngeld. Tak jak w przypadku pracujących na umowę o pracę mogą otrzymać maksymalnie 67 procent poprzedniego zarobku po opodatkowaniu. Również w tym wypadku górna granica zasiłku rodzicielskiego wynosi 1800 euro. Deklarując jednak sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, które przebywa w Polsce muszą na ten czas zrezygnować z prowadzenia działalności, która wymaga obecności w Niemczech, nawet w minimalnym wymiarze. Urząd może dopytywać o sposób sprawowania opieki.

Minimalna kwota zasiłku Elterngeld

Minimalna kwota, o którą można zawnioskować to 300 euro na miesiąc. Na takie wsparcie mogą liczyć rodzice, którzy przed narodzinami nie pracowali. Często jedno z rodziców pracuje w Niemczech na umowie o pracę lub prowadząc działalność gospodarczą, a drugi rodzic nie pracuje i przebywa w innym kraju i ten rodzic może otrzymać minimalną kwotę Elterngeld.  

Koordynacja świadczeń

W kraju, w którym przebywa drugi rodzic wraz z dzieckiem należy zawnioskować o wszystkie świadczenia związane z rodzicielstwem i wychowywaniem dziecka pamiętając o terminach na złożenie poszczególnych wniosków. W przypadku Polski należy koniecznie złożyć wniosek na świadczenie rodzicielskie, becikowe, zasiłek rodzinny i 500+. Bardzo ważne, aby złożyć wnioski na te świadczenia jak najwcześniej, aby nie przedłużać procedury wydania decyzji przez niemiecki urząd.

Czy niemiecki urząd potrąci polskie świadczenia na noworodka?

Od świadczenia Elterngeld będą odliczone świadczenia, które otrzymaliśmy w innym kraju. Zatem w przypadku Polski zostanie odliczony zasiłek macierzyński lub rodzicielskie. Możemy otrzymać różnicę pomiędzy świadczeniami. W przypadku zasiłku macierzyńskiego pobieranym przez mamę przez maksymalny okres 12 miesięcy niestety nie otrzymamy już różnicy z niemieckiego urzędu, gdyż macierzyńskie jest zazwyczaj wyższe w przeliczeniu niż 300 €. W przypadku pobierania świadczenia rodzicielskiego mama może liczyć na różnicę w obu świadczeniach i otrzymywać dodatkowo około 70 € miesięcznie z niemieckiego urzędu.

Kiedy złożyć wniosek o Elterngeld?

Wniosek na Elterngeld należy złożyć zanim dziecko ukończy 3 miesiąc życia dołączając oprócz aktu urodzenia, aktu małżeństwa, potwierdzenia zameldowania rodziny i dokumentów potwierdzających dochód rodziców na 12 m-cy przed urodzeniem dziecka oraz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Zasiłek jest zależny jest od dochodu obojga rodziców i nie może przekroczyć kwoty 500 tyś. euro.  

Dochód uzyskany w Polsce może udokumentować na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego EU / EWR oraz na podstawie innych dokumentów jak zaświadczenia o wysokości zasiłku macierzyńskiego lub na podstawie decyzji o świadczeniu rodzicielskim. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dołączyć Gewerbeanmeldung czyli potwierdzenie założenia działalności gospodarczej w Niemczech. Należy także przedłożyć potwierdzenie z wydziału meldunkowego naszego zameldowania w Niemczech Koniecznością będzie również dołączenie decyzji o rozliczeniu podatku w Niemczech. Kopia karty ubezpieczeniowej potwierdzi ubezpieczenie w Niemczech.

Kindergeld i Elterngeld

Urząd rozpatrujący nasz wniosek o Elterngeld może nas zapytać złożony został wniosek o Kindergeld, a jeśli ten zasiłek został przyznany należy przedstawić kopię decyzji.

Kiedy otrzymam decyzję na Elterngeld?

Niemiecki urząd wyda swoją decyzję dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów o które prosi, w tym decyzje na polskie świadczenia rodzinne.