Podatki w Niemczech

Pomagając innym korzystasz

Mimo, że tyle mówi się o godnej, spokojnej starości, z emerytur wypracowanych w Polsce niejednokrotnie trudno się utrzymać. Często ludziom starszym nie starcza na zakupy podstawowych produktów żywnościowych a nawet leków. Pracujący w Niemczech znając trudną sytuację swoich najbliższych często wspomagają ich. Kawalerowie służą pomocą swoim rodzicom wspierając ich nie tylko duchowo ale przede wszystkim materialnie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że niemieckie państwo socjalne pozwala na odpisanie sobie takiej pomocy od podatku.

W jaki sposób odliczyć od podatku zapomogę przekazaną najbliższym.

W niniejszym tekście postanowiliśmy zamieścić parę istotnych informacji co należy zrobić, aby przekazana pomoc mogła zostać odliczona w zeznaniu podatkowym. Innymi słowy jakie kroki wykonać by z tytułu pomocy innym otrzymać większy zwrot zapłaconego podatku.

Pamiętajmy jednak, zwolnienia od podatków są możliwe tylko w przypadku faktycznych zapomóg. Aby przekazana pomoc mogła zostać uznana za wolną od podatku zapomogę musi ona uwzględniać kilka czynników i być odpowiednio udokumentowana.

 

Należyte udokumentowanie zapomogi.

Pierwszym podstawowym dokumentem niezbędnym w tej sytuacji będzie formularz – oświadczenie o zasiłkach świadczonych w danym roku kalendarzowym (Unterhaltserklärung). Wspomniany dokument należy w całości wypisać. Musi on także zostać podpisany przez osobę otrzymującą zapomogę i potwierdzony przez kompetentny urząd.W tym przypadku urząd potwierdza tylko dane urzędowe takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód, adres, stan cywilny czy liczbę członków rodziny. Często na dokumencie widnieje tylko notatka urzędnicza nad pieczęcią: „potwierdzam własnoręczność podpisu”. Zatem nie jest to dokument potwierdzający otrzymanie zapomogi.

Konieczny będzie także dokument potwierdzający sytuację ekonomiczną wspomaganej osoby. Jako potwierdzenie dochodów może posłużyć np. zaświadczenia o wysokości renty, o zarobkach, o pobieranych świadczeniach z urzędu pracy. Konieczne jest aby dokumenty wykazywały wszystkie osiągnięte w danym roku podatkowym dochody. Niezbędne jest także przysięgłe tłumaczenie ich na język niemiecki.

Najważniejszym jednak dokumentem jest potwierdzenie przekazania zapomogi. W tym jako dowód przesłania zapomogi posłużyć mogą np. przelewy bankowe lub pocztowe.

W przypadku wspomagania więcej niż jednej osoby należy pamiętać, że deklarację zasiłku wraz z odpowiednimi poświadczeniami urzędowymi muszą zostać złożone dla każdej osoby oddzielnie.

Gdy wspomagamy teściów, dla teścia jak i dla teściowej trzeba złożyć oddzielną deklarację zasiłku.

 

Maksymalna, uznana kwota zapomogi.

Niemieckie przepisy określają minimalną kwotę pozwalającą na przeżycie tzw. Egzistenzminimum. W roku 2010 dla osób żyjących w Niemczech wspomniana kwota wyniosła 8004 euro w skali roku. Dla osób mieszkających w Polsce było to 4002 euro.

Z powyższego można wywnioskować, ze maksymalną uznaną przez urząd kwotą jaką można wspomóc osobę mieszkającą w Polsce będzie 4002 euro. Ta kwota będzie jednak zmniejszona o dochody jakie w danym roku podatkowym otrzymała wspomagana osoba.

 

Wspomaganie małżonki.

Jeżeli żona mieszkająca w Polsce nie pozostaje bez środków do życia można jej również przekazać zapomogę. Pieniądze mogą być przekazywane w chwili przyjazdu do domu rodzinnego.

Jadąc do domu rodzinnego do czterech razy w roku kalendarzowym można każdorazowo wziąć ze sobą do przekazania wynagrodzenie miesięczne netto.

Proszę mieć jednak na uwadze to, że każdy zjazd trzeba odpowiednio udowodnić( np. poprzez okazanie biletu, pokwitowania ze stacji benzynowej, czy biletu lotniczego)

 

Dlaczego istotna jest data przekazu pieniędzy?

Otrzymana zapomoga może być wykorzystana jedynie w przyszłości. Dlatego też by osoba była wspomagana przez cały rok musi otrzymać zapomogę już w styczniu. Tylko wtedy jest możliwość wykorzystania najwyższej możliwej rocznej sumy którą można odpisać. W przeciwnym razie maksymalna kwota będzie ograniczona o liczbę pozostałych miesięcy w roku licząc od pierwszego przelewu. Gdy na przykład przelew został przekazany w grudniu maksymalna suma jaką można odpisać do podatku będzie wynosić równowartość 1/12 z 4002 euro czyli 333,50 euro. Z kolei wpłata przekazana w lipcu zmniejszy wymienioną kwotę o 6/12

 

Przekazywanie zapomogi za pośrednictwem osób trzecich.

Jeżeli poprosiliśmy znajomego by przy okazji wizyty w Polsce przekazał zapomogę naszym rodzicom urząd nie potraktuje tego jako udokumentowaną zapomogę . Transfer pieniędzy przekazywanych przez pośredników albo przez przedsiębiorstwa przemysłowe, nie może zostać uwzględnione. Odstępstwa obowiązują tylko w wyjątkowej sytuacji, kiedy nie ma innej możliwości płatności.

 

Co zrobić kiedy nie można odnaleźć dokumentów z potwierdzających przekazywanie zapomogi?

Jeżeli dowód przelewu bądź inne potwierdzenia się gdzież zawieruszą, należy zdobyć ich duplikaty.
W innym wypadku w związku z brakiem dokumentacji potwierdzającej przyznanie zapomogi nie będzie możliwości jej odpisu. Trzeba także wiedzieć, że w przypadku otrzymania duplikatów dokumentów niemiecki urząd finansowy nie uwzględni kosztów związanych z ich zdobyciem.

 

Dlaczego wymienione dokumenty należy przedkładać co roku?

Sytuacja osoby wspomaganej może różnie wyglądać w różnych latach. Stąd z każdym rokiem podatkowym trzeba przedkładać nową dokumentację. W przeciwnym razie przekazane zapomogi nie przez urząd zostaną uznane. Dlatego proszę zadbać aby terminowo skompletować o odpowiednie potwierdzenia.

To że warto i trzeba pomagać innym jest bezdyskusyjne. Niepodważalne jest także to, że wciąż wokół nas są ludzie którzy potrzebują pomocy. Nie zapominajmy o nich. Pamiętajmy jednak także, że niemiecki rząd federalny dostrzegając nasze zamiary pomoże nam okazać nasze wielkie serca.

Dodaj komentarz