Kindergeld

Jak i kiedy zawiadomić urząd o konieczności zatrzymania wypłaty Kindergeld?

Ostatnio otrzymaliśmy pisemne zapytanie w sprawie zakończenia wypłaty świadczenia rodzinnego z Niemiec. Pytanie nie zostało szczegółowo sprecyzowane w związku z czym odpowiedź była możliwa dopiero po ustaleniu pewnych istotnych szczegółów. W związku z tym, że problem ów może się powtarzać postanowiliśmy poinformować w jakich przypadkach powiadomić Familienkasse o konieczności zatrzymania wypłaty Kindergeld.

Zakończenie pracy w Niemczech.

Osoby, których rodziny mieszkają w Polsce w momencie zakończenia pracy Niemczech / zamknięcia działalności gospodarczej w Niemczech zazwyczaj wracają do domu rodzinnego w kraju. W takiej sytuacji powinny one pisemnie zawiadomić o tym fakcie właściwe instytucje w tym przede wszystkim Familienkasse. Ponieważ urząd będzie chciał dokładnie zweryfikować do kiedy Kindergeld mógł być wypłacany, do zawiadomienia trzeba będzie przedłożyć dokumenty wskazujące datę zakończenia pracy w Niemczech.

W przypadku zakończenia umowy o pracę z zawiadomieniem należałoby przesłać:

 • Arbeitgeberbecheinigung – zaświadczenie pracodawcy z datą zakończenia pracy
 • Lohnabrechnung – miesięczny wyciąg wynagrodzenia z ostatniego miesiąca pracy z datą zakończenia pracy (dokument zwany także potocznie paskiem lub fiszką).
 • wymeldowanie z Niemiec – w przypadku, gdy świadczeniobiorca był zameldowany w Niemczech
 • kserokopię świadectwa pracy / wypowiedzenia umowy

W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej z zawiadomieniem powinny być wysłane:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego zamknięcie działalności gospodarczej w Niemczech (Gewerbeabmeldung)
 • kserokopia ostatniej wystawionej faktury wraz z wyciągniemy potwierdzającym płatność za fakturę
 • wymeldowanie z Niemiec – w przypadku, gdy świadczeniobiorca był zameldowany w Niemczech
 • jeżeli jest - umowę o wykonanie usługi, na podstawie której została wydana faktura (najlepiej z okresem realizacji usługi)

Zakończenie nauki pełnoletniego dziecka.

Na dzieci, które ukończyły 18 rok życia Kindergeld może być wypłacany, jeżeli:

 • dziecko, uczy się i nie ukończyło 25 lat
 • dziecko jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i ni ukończyło 21 lat.

Jeżeli zatem dziecko zakończy naukę i np. podejmie pracę fakt ten trzeba koniecznie zgłosić do kasy rodzinnej

 W takim wypadku do zawiadomienia należałoby załączyć:

 • kserokopię: dyplomu z uczelni / świadectwo ze szkoły / decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów
 • zaświadczenie z uczelni / szkoły o zakończeniu nauki – stosowny dokument mona otrzymać w naszym biurze
 • wewnętrzny druk Familienkasse tzw. „oświadczenie 18+” – stosowny dokument można otrzymać w naszym biurze

Jeżeli dziecko zakończy naukę w jednej szkole, ale wybierze się do innej lub zarejestruje się jako osoba bezrobotna fakt ten również należy zgłosić do Familienkasse. W takim wypadu jednak świadczeniobiorcy nadal będzie przysługiwało prawo do wypłaty Kindergeld dla dziecka, o którym mowa wyżej.

Rozwód / separacja.

Niestety bywa tak, że nawet najlepsze małżeństwa przechodzą różne kryzysy. W najgorszym wypadku takie sytuacje kończą się rozwodem. Jak wówczas wygląda sprawa z Kindergeld?  Kto będzie miał prawo do świadczenia po rozwodzie?

Informację o rozwodzie należy bezwzględnie zgłosić do kasy rodzinnej w Niemczech. Po uprawomocnieniu wyroku sądu prawo do świadczenia będzie miała osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem. Jest to weryfikowane na podstawie meldunku z dzieckiem.

W takiej sytuacji do zawiadomienia należy dołączyć:

 • Kserokopię decyzji o uprawomocnieniu wyrku sądu o rozwodzie
 • akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • zaświadczenie o składzie rodzie rodziny dla obojga rodziców – stosowny dokument można pobrać w naszym biurze

Inne powody o zatrzymania wypłaty świadczenia Kindergeld.

Oczywiście sytuacje, w których należałoby zawiadomić o zakończeniu możliwości wypłaty rodzinnego w Niemczech może być bardzo wiele i trudno przewidzieć wszystkie scenariusze.  Mogą to być na przykład śmierć wnioskodawcy czy śmierć dziecka. Także odebranie praw rodzicielskich czy przejęcie opieki przez innego opiekuna powinno być zgłoszone do kasy rodzinnej. Gdyby nie byli Państwo pewni, czy Państwa zmieniona sytuacja powinna zostać zgłoszona do Familienkasse i czy będzie ona miała wpływ na wypłatę świadczenia służymy pomocą.