Gewerbe w Niemczech

Czy firma zarejestrowana w Polsce wystawiając rachunki w Niemczech będzie musiała złożyć w tym kraju zeznanie podatkowe?

W ostatnich latach coraz więcej słyszy się o firmach polskich, które zaczynają świadczyć swoje usługi u naszego zachodniego sąsiada. Wystawiają faktury w Niemczech i w Polsce, a na koniec roku rozliczają dochód w Polsce. Często robią tak od lat a przedsiębiorcy są przekonani, że robią wszystko zgodnie z prawem, do momentu, gdy na polski adres dotrze korespondencja z niemieckiego Urzędu Skarbowego – Finanzamt. Korespondencja ta to weryfikacja istnienia obowiązku podatkowego.

Wspomniany wyżej dokument to ankieta sprawdzająca obowiązek podatkowy przedsiębiorcy w Niemczech. Mamy obowiązek ją wypełnić i odesłać w określonym czasie, jeżeli tego nie zrobimy, kolejne pismo z urzędu będzie już wezwaniem do rozliczenia podatku w Niemczech. Ankieta jest dwujęzyczna, więc nie powinno być problemu ze zrozumieniem tekstu.

Pytania:

  1. Czy Pana firma powołała w Niemczech zarząd? Zgodnie z paragrafem 10 niemieckiej ordynacji podatkowej zarząd jest głównym ośrodkiem kierowniczym przedsiębiorstwa. Główny ośrodek kierowniczy znajduje się tam, gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje związane z zarządzaniem jednostką. Chodzi zatem o miejsce, w którym decyduje się o działaniach mających istotne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa. W przypadku osób prawnych jest to zwykle miejsce, w którym osoby upoważnione do jej reprezentowania wykonują ciążące na nich czynności zarządcze natury faktycznej, organizacyjnej i prawnej, związane ze zwykłą działalnością spółki. Jeżeli posiadamy, należy podać adres.
  2. Czy Pana firma utrzymuje zakład w Niemczech? Tzn. siedzibę zarządu, lokal biurowy, warsztat, plac budowy – przez okres powyżej 12 miesięcy, jeśli tak, należy podać adres.
  3. Czy Pana firma zatrudnia w Niemczech stałego przedstawiciela? Stały przedstawiciel to osoba, która w sposób ciągły działa na rzecz przedsiębiorcy i podlega jego poleceniom. W szczególności stały przedstawiciel zawiera w imieniu przedsiębiorcy umowy lub pośredniczy przy ich zawieraniu, pozyskuje zlecenia lub zarządza zasobem materiałów lub towarów, z których dokonuje dostaw. Jeśli tak, należy podać nazwisko adres stałego przedstawiciela oraz dołączyć kopię pełnomocnictwa.

Odsyłając ankietę należy dołączyć:

- kopię wszystkich wystawionych rachunków

- zestawienie wszystkich wykonywanych na terenie Niemiec prac budowlanych (zleceniodawca, obiekt i miejsce budowy, data rozpoczęcia prac, kwota zlecenia)

- listę pracowników (jeżeli są) zatrudnionych na terenie Niemiec (obejmującą dane: nazwisko, data urodzenia, okres na terenie Niemiec)

- kopię deklaracji podatkowej PIT

- zaświadczenie o dochodach w Polsce tzw. UE/EOG

 

 

 

Jeżeli dana osoba była również zatrudniona na terenie Niemiec, musi dołączyć również do ankiety niemiecki PIT, czyli Lohsteuerbescheinigung.

Po zgromadzeniu dokumentów należy je odesłać do 31.07 danego roku, chyba, że urząd wyznaczył inny termin. Odsyłając powyższe oczekujemy odpowiedzi z Finanzamt. Jeżeli z odpowiedzi dowiemy się, że mamy ograniczony obowiązek podatkowy, w następnym roku musimy powtórzyć weryfikację istnienia obowiązku podatkowego, ponieważ sytuacja może ulec zmianie, np. przez otwarcie placu budowy lub zakładu montażowego (na okres przekraczający 12 miesięcy). Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, wtedy możemy otrzymać status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, co będzie wiązało się z obowiązkiem składania zeznania podatkowego podatku dochodowego tzw. Einkommensteuererklaerung w niemieckim urzędzie podatkowym. Warto mieć także na uwadze, że nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech może oznaczać, że przedsiębiorca, jeżeli spełni inne warunki uzyska prawo do świadczeń rodzinnych w Niemczech.

Wskazówka:

Każda polska firma przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem w Niemczech usług lub realizowaniem umów o dzieło, powinna zadeklarować swoje usługi w niemieckim Urzędzie Skarbowym. Wnioski powinny być kierowane do 4 Urzędów Skarbowych alfabetycznie dla poszczególnych liter

  • A – G: Finanzamt Hameln
  • H – L: Finanzamt Oranienburg
  • M – R: Finanzamt Cottbus
  • S – Z: Finanzamt Nördlingen

Polski przedsiębiorca powinien uzupełnić we wniosku dane firmy:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego

- numer Regon

- NIP

- opis działalności przedsiębiorstwa

- okres w jakim będą wykonywane usługi

- informacja o liczbie pracowników

- pozostałe informacje mające wpływ na działalność prowadzoną na terenie Niemiec

Na podstawie złożonych dokumentów niemiecki Urząd Skarbowy wydaje zagranicznemu przedsiębiorcy niemiecki numer podatkowy i określa czy musi być odprowadzany podatek w Niemczech.

We wszystkich kwestiach związanych z firmą wykonującą usługi w Niemczech pomoże Państwu firma Smuda Consulting